Nu ska de blå bus­sar­na i Väs­te­rort bli snab­ba­re

Blå­bus­sar­na i Väs­te­rort och Jär­fäl­la ska bli snab­ba­re och mer på­lit­li­ga. Först ut blir lin­jer­na 178 och 179.

Bromma Tidning - - VÄSTERORT - Stella Papapanagiotou

I ett sam­ar­be­te mel­lan buss­bo­la­get Ar­ri­va, Stock­holms stad, lands­ting­et, Tra­fik­ver­ket be­stäm­des det för­ra året att man ska för­bätt­ra re­san­det på stom­bus­sar­na i yt­ters­tan, 170-bus­sar­na.

Man bör­jar med två lin­jer, 178:an som går mel­lan Ja­kobs­berg i Jär­fäl­la och Mör­by i Dan­de­ryd, och 179:an som går mel­lan Väl­ling­by och Sol­len­tu­na sta­tion.

Nu i no­vem­ber ska ett för- slag på åt­gär­der upp i tra­fik­nämn­den i Stock­holms stad, som gäl­ler de de­lar av sträc­kor­na som som lig­ger in­om sta­den.

Må­let är dels att kor­ta res­ti­den. Men ock­så att få ett jäm­na­re flö­de i tra­fi­ken, så att re­se­nä­rer­na kan li­ta på att bus­sen går till ex­em­pel ”var sjun­de mi­nut” istäl­let för att drö­ja länge och se­dan kom­ma fle­ra bus­sar i en ko­lonn.

– Idag är det ock­så ett pro­blem att en buss­re­sa tar oli­ka lång tid vid oli­ka ti­der på dyg­net. Det ska bli mer för­ut­säg­bart hur lång tid re­san tar, så att det blir enkla­re att pla­ne­ra si­na re­sor, sä­ger Sti­na Ai­rijok, pro­jekt­le­da­re på tra­fik­kon­to­ret i Stock­holms stad.

Bland för­sla­gen finns runt en kilo­me­ter nytt bus­skör­fält. Tra­fik­ljus ska ock­så stäl­las in så att de pri­o­ri­te­rar buss­tra­fi­ken där det är tänkt att de ska gö­ra det. En del buss­håll­plat­ser byggs om så att två bus­sar kan släp­pa på och av sam­ti­digt.

Om för­sla­get går ige­nom på­bör­jas ar­be­tet ef­ter vin­tern och blir klart un­der 2018. Se­dan kom­mer man fort­sät­ta med två 170-lin­jer om året. De lin­jer som ock­så in­går i pa­ke­tet är 176 och 177 i Väs­te­rort och 172 och 173 i Sö­derort.

FOTO: ERIK SIMANDER

SNAB­BA­RE BUS­SAR. 179:an och 178:an är de förs­ta lin­jer­na av blå­bus­sar­na som ska bli mer på­lit­li­ga näs­ta år. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.