Här ful­kopp­las årets jul­be­lys­ning i stan

Ju­len är på in­gång i Stock­holm. Snart glim­mar sta­den i gnist­ran­de pynt, vack­ra ju­le­ljus och... sil­vertejp?

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Eli­nor Kar­lin

Årets förs­ta jul­be­lys­ning har kom­mit upp. Den 25 no­vem­ber tänds pyn­tet men re­dan nu sit­ter sling­or­na upp­sat­ta på oli­ka stäl­len i sta­den. Men hur sit­ter det fast? Jo – med sil­vertejp.

Fem cen­ti­me­ter silv­rig tejp

På gång- och cy­kel­vä­gen mel­lan Va­sabron och Norr­bro, mot Ro­sen­bad till, sit­ter ljussling­or mon­te­ra­de på lykt­stol­par­na. Och längst ner på stol­par­na sit­ter det ovän­ta­de in­sla­get: ett fem de­ci­me­ter högt om­slag av sil­vertejp.

– Ty­värr mås­te vi gö­ra så här på de äld­re lykt­stol­par­na för att kun­na dra fram en vet­tig el­be­lys­ning. Där un­der finns luc­kan till el­sys­te- met. Det är ty­värr en kon­se­kvens vi mås­te le­va med, sä­ger An­ders Hed­lund, be­lys­nings­in­gen­jör på tra­fik­kon­to­ret.

Han be­rät­tar att det är skill­nad mel­lan de äld­re och de ny­a­re lykt­stol­par­na i sta­den. De ny­a­re får of­tast ett per­ma­nent strömut­tag där man kan kopp­la in den här ty­pen av in­stal­la­tio­ner.

Öns­ka­de svart tejp

Sil­vertejps­lös­ning­en har de tving­ats an­vän­da i många år – in­te op­ti­malt, men som än­då fun­ge­rar, en­ligt An­ders Hed­lund. De har hit­tills in­te haft någ­ra stör­re pro­blem med lim­res­ter på stol­par­na, vil­ket man kan tro.

– Det jag öns­kar själv är att vi skul­le kun­na hit­ta en svart tejp istäl­let, som fäs­ter bra och som fun­ge­rar på sam­ma sätt, sä­ger han.

Belys­ning­en in­vigs of­fi­ci­ellt den 25 no­vem­ber på Brun­ke­bergs torg och har till­stånd att sit­ta up­pe till och med 7 feb­ru­a­ri.

– Men må­let är att allt ska va­ra släckt och ne­re till 31 ja­nu­a­ri, folk bru­kar va­ra rätt tröt­ta på ju­len då, sä­ger An­ders Hed­lund.

JULPYNT? Längs med Ström­ga­tan finns de sil­vertejps­skim­ran­de lykt­stol­par­na. FOTO: ELI­NOR KAR­LIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.