Po­li­sens nya chock­va­pen

50 000 volt som slår ut krop­pen to­talt en kort stund. En pi­lot­grupp in­om po­li­sen på Sö­der­malm och i Väl­ling­by ut­bil­das just nu för att an­vän­da el­pi­sto­ler som nytt tjäns­te­va­pen. Men chock­red­ska­pet har stött på kri­tik – in­nan det ens bör­jat an­vän­das.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Eli­na Lund­berg Sop­hie Stig­fur

Ett hög­ljutt smatt­ran­de följt av en var­nan­de ljus­strå­le, och så PANG. 50 000 volt rakt in i blod­sy­ste­met. Även om vår re­por­ter ba­ra får kän­na på el­pi­sto­lens kraft un­der en se­kund, räc­ker det för att vil­ja hål­la sig på rätt si­da om la­gen ett bra tag fram­ö­ver.

– Det är me­ning­en ock­så, att det ska ha en av­skräc­kan­de ef­fekt. Det är där­för de är gu­la och lå­ter så­där, vi hop­pas såklart att det ska räc­ka med att ba­ra vi­sa vap­net, sä­ger Sö­der­malmspo­li­sen Niclas Lin­dqvist.

Han, till­sam­mans med 136 and­ra po­li­ser på Sö­der­malm, och yt­ter­li­ga­re ett 50- tal från Väl­ling­by, hål­ler just nu på att ut­bil­das i hur de ska han­te­ra det nya vap­net: el­pi­stol. De ut­gör två av pi­lot­grup­per­na som un­der två år ska an­vän­da och ut­vär­de­ra det nya vap­net.

El­pi­sto­len ska fram­för allt va­ra ett al­ter­na­tiv till det van­li­ga tjäns­te­vap­net i si­tu­a­tio­ner där en per­son, of­ta drog­på­ver­kad el­ler på­ver­kad av psy­kisk sjuk­dom, är hot­full och går till at­tack. Men vap­net har stött på kri­tik från fle­ra håll.

Ro­bert Hårdh, chef för Ci­vil Rights De­fen­ders, var­nar för att po­li­sens våldsan­vän­dan­de kan trap­pas upp i och med det nya vap­net. Is- täl­let för att bli ett al­ter­na­tiv till den van­li­ga pi­sto­len tror han att el­chock­vap­net kom­mer tas fram istäl­let för ba­tong­en.

– Istäl­let för ut­bild­ning ökar man på va­pen­ar­se­na­len som om det är den al­le­narå­dan­de lös­ning­en. Men med en tyng­re be­väp­ning får po­li­sen dess­utom svå­ra­re att byg­ga för­tro­en­de med ut­sat­ta grup­per, sä­ger Ro­bert Hårdh.

Pi­lot­grup­pen in­om Sö­der­malmspo­li­sen tycks eni­ga om att det nya vap­net sna­ra­re bor­de le­da till mins­kat våld och fär­re ska­dor.

– Det är klart att el­choc­ker för tan­kar­na till tor­tyr, så jag för­står att man kan gö­ra obe­hag­li­ga as­so­ci­a­tio­ner. An­vän­der vi el­pi­sto­len är det fem se­kun­der av rent och skärt hel­ve­te för per­so­nen, men det räc­ker för att vi ska över­man­na och få kon­troll på si­tu­a­tio­nen, sä­ger po­li­sen Niclas Lin­dqvist och fort­sät­ter:

– Om vi istäl­let tving­as an­vän­da ba­tong på en ut­å­ta­ge­ran­de psy­kiskt sjuk och far­lig per­son är ska­de­ris­ken myc­ket stör­re. Vi kom­mer in­te att slu­ta för­sö­ka pra­ta och för­hand­la, men ser det här som ett kom­ple­ment.

I ti­di­ga­re de­bat­ter har po­li­ser lyft pro­ble­ma­ti­ken med att ha yt­ter­li­ga­re ett va­pen att väl­ja på i stres­sa­de si­tu­a­tio­ner. Nå­got som Sö­der­malmspo­li­sen Lin­nea Ry­e­falk in­te hel­ler är främ­man­de för.

– Det är klart att det skul­le kun­na bli li­te svå­ra­re att fat­ta be­slut i det aku­ta lä­get, men det åter­står att se. Jag kän­ner mig än­då po­si­tiv.

I ja­nu­a­ri kom­mer de bå­da lo­kal­po­lis­om­rå­de­na bör­ja an­vän­da el­pi­sto­ler­na i tjänst, ett 20-tal va­pen kom­mer för­de­las så att minst en po­lis i var­je ut­ryc­kan­de bil med fem man har med sig pi­sto­len i bäl­tet. En fors­kar­grupp kom­mer föl­ja upp och ut­vär­de­ra test­pe­ri­o­den in­om två år.

Po­lis ut­bil­das i hur de ska an­vän­da si­na nya el-pi­sto­ler som ska tas i bruk vid års­skif­tet. Vap­net kom­mer in­te va­ra per­son­ligt, ut­an kvit­te­ras ut in­för var­je ar­bets­pass.

FOTO: ERIK SIMANDER

FÖRSÖKSKANIN. Re­por­ter Sop­hie Stig­fur pro­var på att få en stöt på 50 000 volt av den nya el-pi­sto­len.

SKO­LA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.