Tänk på det här in­nan du hyr bil

Jul­fi­ran­de, skol­lov, skid­se­mes­ter och ny­år bru­kar in­ne­bä­ra nå­gon form av re­san­de med fa­mil­jen. Om du tit­tar ef­ter hyr­bil finns en del fall­gro­par att hål­la ut­kik ef­ter. Här är allt du be­hö­ver ha i åtan­ke.

Bromma Tidning - - MOTOR - Text: Os­kar Ny­ström

Det lö­nar sig näs­tan ald­rig att vän­ta in i det sista med att hy­ra bil. Pla­ne­ra när ni ska åka re­dan nu istäl­let så är du ga­ran­te­rad en bil när det väl är dags.

Dess­utom får du of­ta ett be­tyd­ligt bil­li­ga­re pris än om du ex­em­pel­vis ring­er i an­slut­ning till en stor­helg.

Jäm­för pri­ser

Sam­ma bil kan skif­ta i pris med fle­ra hund­ra­lap­par (till och med tu­sen­lap­par i vis­sa fall) från fir­ma till fir­ma. Där­för kan det va­ra klokt att ki­ka på fle­ra al­ter­na­tiv in­nan du be­stäm­mer dig.

Lo­ka­la fir­mor är of­ta bil­li­ga­re jäm­fört med de eta­ble­ra­de ked­jor­na, men ta re­da på vad and­ra sä­ger om fir­man i frå­ga och läs re­cen­sio­ner och om­dö­men in­nan du slår till. Ett pris som ver­kar för bra för att va­ra sant är of­ta just det.

Du kan ock­så kol­la upp el­ler frå­ga om fir­man är med i Bi­lut­hy­rar­na Sve­ri­ge. Är den det så ska du kun­na va­ra sä­ker på att du hyr av en ga­ran­te­rat god­känd och på­lit­lig bi­lut­hy­ra­re. Gör all­tid en nog­grann un­der­sök­ning av bi­len in­nan du läm­nar bi­lut­hy­ra­ren.

Du vill de­fi­ni­tivt in­te bli er­sätt­nings­skyl­dig för en ska­da som fanns på bi­len in­nan du ens fick nyck­lar­na. Tit­ta sär­skilt ef­ter sten­skott, känn på brom­sen, un­der­sök lyk­tor­na och vå­ga re­a­ge­ra om nå­got lå­ter el­ler ser märk­ligt ut. Det är myc­ket bätt­re att för­säk­ra sig om att ut­hy­ra­ren är med­ve­ten om ska­dan än att ringa ef­ter tio mil.

Bryt in­te mot av­ta­let

Ta re­da på vad som gäl­ler in­nan bi­len ska läm­nas till­ba­ka. Om upp­gö­rel­sen är att bi­len ska ha full tank vid in­läm­nan­det så ska du stan­na på en mack det sista du gör in­nan du läm­nar in den. Att bry­ta mot den här punk­ten i av­ta­let el­ler kö­ra någ­ra mil ext­ra så att bräns­le­mä­ta­ren gli­der ned kan bli väl­digt kost­samt helt i onö­dan.

I många fall går det att be­ta­la bräns­let i för­väg för att på så vis läm­na till­ba­ka bi­len med be­fint­lig tank. Und­vik det­ta. Det blir of­tast en för­lust­af­fär för dig ef­tersom att det ju är svårt att pric­ka in en näs­tan tom tank med en bil som du in­te har kört för­ut.

Det kan va­ra fres­tan­de att väl­ja en re­jäl jeep med fyr­hjuls­drift el­ler en lyx­ig kom­bi med stark mo­tor och ext­ra allt, men vad be­hö­ver du egent­li­gen?

Hur myc­ket ut­rym­me be­hövs?

Du kan spa­ra en re­jäl slant på att fun­de­ra på hur många som ska åka med i bi­len du hyr och hur myc­ket pack­ning till­sam­mans ni egent­li­gen be­hö­ver få in i ba­ga­geut­rym­met.

Det­sam­ma gäl­ler för­stås det om­vän­da. Du vill in­te stå där med en för li­ten bil när det väl är dags att åka.

Fun­de­ra ock­så på om du verk­li­gen be­hö­ver even­tu­ell ex­tra­ut­rust­ning. Be­hö­ver ni GPS el­ler går det li­ka bra att den som sit­ter i hö­ger fram­sä­te tar hand om kart­läs­ning­en via te­le­fo­nen? Läs hyr­bils­av­ta­let no­ga, kol­la upp din re­se­för­säk­ring och över­väg en hyr­bils­för­säk­ring.

FOTO: JEFFREY WEGRZYN

PLA­NE­RA IN­NAN. Ta en ext­ra sväng i hu­vu­det om vad du be­hö­ver in­nan du hyr bil för att und­vi­ka onö­di­ga ut­gif­ter.

VAD GÄL­LER?

Frå­ga gär­na för att för­säk­ra dig om att bi­len är för­säk­rad av hyr­bils­fir­man. Det ska den gi­vet­vis Ta ock­så re­da på vad din re­se­för­säk­ring täc­ker och fun­de­ra på om du be­hö­ver läg­ga till en hyr­bils­för­säk­ring. Sist­nämn­da lö­nar sig näs­tan all­tid om...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.