När ska vi som bor i Jo­han­nes­fred få hö­ras?

Bromma Tidning - - TYCK OM! - An­ni­ka Eng­ellau

I ett års tid (i de­cem­ber) har vi Jo­han­nes­freds­bor en­ga­ge­rat oss och lagt ner oer­hört myc­ket tid och ener­gi för att hör­sam­mas i vårt krav på att bli av med de så av­skyd­da sol­bryg­gor­na som vi ald­rig ut­tryckt nå­got öns­ke­mål om.

Vi har med in­sän­da­re och ar­tik­lar i lo­kal­pres­sen, te­le­fon­kon­tak­ter, per­son­li­ga mö­ten med stads­dels­nämn­den, nam­nin­sam­ling (60-ta­let un­der­skrif­ter) fram­fört vårt krav men be­mötts med re­spekt­lös­het och en oer­hört non­cha­lans och över­sit­te­ri. Det har för­stärkt vår känsla av att be­hand­las som en and­ra klas­sens med­bor­ga­re! En in­tres­sant jäm­fö­rel­se är Al­viks­bor­nas re­ak­tion på åt­gär­der som vid­ta­gits i de­ras bo­en­de­mil­jö som ock­så speg­lats i lo­kal­pres­sen.

Vi rik­tar nu frå­gan di­rekt till an­sva­ri­ge ord­fö­ran­de i Brom­ma stads­dels­nämnd Ce­ci­lia Ober­mül­ler: Vad me­ra krävs för att hör­sam­mas?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.