Stå upp för med­mänsk­lig­he­ten!

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Jo­han­na Nord­ström

Svar till in­sän­dar­skri­ben­ten Hen­rik Scheutz (”Gör som Vel­linge, in­för tig­ge­ri­för­bud nu”, 21 ok­to­ber):

I Stor­stock­holm bor 2,2 mil­jo­ner män­ni­skor. Av dem är någ­ra tu­sen hem­lö­sa och el­ler tig­ga­re. De ut­gör en myc­ket li­ten an­del av vår hu­vud­stads be­folk­ning. De finns in­te över­allt så som du skri­ver i din in­sän­da­re. Un­der en dag vim­lar sä­ker­li­gen hund­ra­tals, kanske tu­sen­tals per­so­ner för­bi dig när du rör dig ute i det of­fent­li­ga rum­met. En hand­full av dem stjäl din upp­märk­sam­het och fyl­ler ditt sin­ne mer än al­la de and­ra du stö­ter på. Det är bra!

De ut­gör ett av­brott mot din upp­fatt­ning av vad vårt sam­häl­le är och bör va­ra. Du vill in­te stö­ta på dem, du vill in­te be­svä­ras av dem, du vill in­te kän­na al­la de käns­lor som de trig­gar i dig, du vill in­te att di­na tan­kar ska fyl­las med frå­gor och und­ring­ar om vårt sam­häl­le. Jag för­står dig!

Men jag vill stäl­la en myc­ket rak frå­ga: Hen­rik Scheutz, vill du att al­la män­ni­skor, även stats­lö­sa eu­ro­pé­er ska kun­na le­va ett dräg­ligt liv, ha ett hem, kun­na för­sör­ja sig och si­na fa­mil­jer?

Jag tror att du sva­rar JA! Jag tror näm­li­gen att kring den­na frå­ga finns bred enig­het. Och det är vik­tigt. Men för att få det­ta att ske, kan vi in­te pra­ta om varand­ra så som va­ran­de ohy­ra som ska av­hy­sas och ba­ra för­svin­na. Vi be­hö­ver pra­ta om vad det är för struk­tu­rel­la sam­hälls­fak­to­rer, na­tio­nellt och in­ter­na­tio­nellt som på­ver­kar män­ni­skors val att tig­ga.

Du och jag är pri­vi­le­gi­e­ra­de per­so­ner i ett av värl­dens ri­kas­te län­der. Vi har ett an­svar för att i var­je stund stå för med­mänsk­lig­het. Stå upp för din egen mänsk­lig­het ge­nom att va­ra med­mänsk­lig mot and­ra!

FOTO: ANDREAS ENBUSKE

Pub­li­ce­rad 21 ok­to­ber. HAR ETT AN­SVAR. Stå upp för med­mänsk­lig­het istäl­let för att för­bju­da tig­ge­ri, tyc­ker in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.