Nytt för­slag för att stop­pa in­brottsvå­gen

Nu mås­te det tas ett kraft­tag mot in­brot­ten i Brom­ma. Ef­ter po­li­sens larm om en in­brottsvåg vill nu Li­be­ra­ler­na i Brom­ma se ett ökat sam­ar­be­te mel­lan po­li­sen och de lo­ka­la po­li­ti­ker­na, samt vak­ter på till ex­em­pel Brom­ma­plan.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - El­li­nor Prawitz 073-600 69 31 el­li­nor.prawitz@di­rekt­press.se

Po­li­sens larm för­ra veckan om ett ökan­de an­tal in­brott i Brom­ma har fått Li­be­ra­ler­na i Brom­ma att re­a­ge­ra.

– Nu har vi en akut si­tu­a­tion här i Brom­ma och det känns som att vi i nämn­den mås­te bli mer in­for­me­ra­de. Vi vet att stads­de­len har sam­ar­be­te med lo­kal­po­li­sen men det mås­te vi po­li­ti­ker få bätt­re in­sikt i. Vi skul­le kanske be­hö­va en av­rap­por­te­ring på mer re­gel­bun­den ba­sis, sä­ger Han­na Wistrand, ord­fö­ran­de för Li­be­ra­ler­na i Brom­ma, och tilläg­ger:

– Om vi får mer in­fo kan vi från stads­de­lens håll ska­pa mer på­tryck­ning­ar.

Där­för fö­re­slår Li­be­ra­ler­na nu att det lo­ka­la brotts­före­byg­gan­de rå­det i Brom­ma och re­pre­sen­tan­ter för po­li­sen bjuds in till nämn­den för att dis­ku­te­ra hur ar­be­tet mot brotts­lig­he­ten i Brom­ma ser ut.

Med­bor­gar­löf­tet

Po­li­sens med­bor­gar­löf­te till Brom­ma för år 2017 var att Brom­ma­plan skul­le gö­ras tryg­ga­re. När po­li­sen har en kvart över mel­lan larm ska de svänga för­bi Brom­ma­plan för att va­ra syn­li­ga. Men i nu­lä­get får det löf­tet stå till­ba­ka.

– Just nu, när det är så myc­ket in­brott har po­li­sen fått i upp­gift att åka till de här in­brotts­drab­ba­de om­rå­de­na istäl­let för Brom­ma­plan, sä­ger Le­na Törn­blom Löfquist, kom­mun­po­lis i Brom­ma.

För po­li­ser­na räc­ker helt en­kelt in­te till för att täc­ka bå­da om­rå­de­na. Nå­got som skul­le kun­na lö­sas tem­po­rärt ge­nom oli­ka ty­per av trygg­hets­vak­ter på till ex­em­pel Brom­ma­plan, me­nar Li­be­ra­ler­na.

”Gör en enorm skill­nad”

– Om det gör att po­li­ser kan pat­rul­le­ra bo­stads­om­rå­den istäl­let så skul­le det gö­ra en enorm skill­nad, sä­ger Han­na Wistrand.

För var­dags­brott, så som in­brott, mås­te kun­na pri­o­ri­te­ras hög­re, me­nar hon.

– Om man in­te ens kan kän­na sig trygg i sin var­dag, och ska va­ra rädd när man är hem­ma, då kän­ner man sig in­te sär­skilt fri, sä­ger Han­na Wistrand.

Om vi får mer in­fo kan vi ska­pa mer på­tryck­ning­ar.

FOTO: MIKAEL ANDERSSON

KRAFT­TAG. Nu vill Li­be­ra­ler­na se kraft­tag mot in­brot­ten i Brom­ma. Obs. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.