Väs­te­rorts­bor fix­ar hus­vagn åt hem­lö­sa Sven

Ef­ter vår ar­ti­kel om Sven Ber­gan­der, 63, som är hem­lös och bor i sin bil vid Brom­ma­plan är det många som har re­a­ge­rat. Nu går Häs­sel­by­bor ihop för att kö­pa en hus­vagn till ho­nom.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Evelina Hertz 073-600 69 36 evelina.hertz@di­rekt­press.se

Ef­ter att Hässelby vil­lastads­bon Ha­rald Wal­czok fått kon­takt med Sven Ber­gan­der kom idén om att sam­la ihop peng­ar för att kö­pa en hus­vagn till ho­nom. Han skrev ett in­lägg i Fa­ce­book­grup­pen ”Hän­der i Hässelby vil­las­tan” där vil­le många hjäl­pa till.

”Jag blir all­de­les tår­ögd”

– Det är så häf­tigt! Det ram­lar in peng­ar he­la ti­den, jag blir all­de­les tår­ögd. Al­la har in­te jät­te­myc­ket peng­ar själ­va men många bäc­kar små, sä­ger Ha­rald Wal­czok.

Ini­ti­a­ti­vet har spritt sig även ut­an­för Hässelby. I nu­lä­get har över 70 per­so­ner bi­dra­git. Först skul­le de kö­pa en hus­vagn Ha­rald hit­tat för 10 000 kro­nor och de peng­ar­na sam­la­des ihop på ba­ra ett par da­gar. Men sen kom in­sik­ten om att det be­hövs en vin­ter­bo­nad hus­vagn.

– Vi har fått in en bit över 26 000 kro­nor och jag har hit­tat en hus­vagn hos en fir- ma som har gått ner i pris till 40 000. Det går att hit­ta bil­li­ga­re men jag vill ha en som kla­rar vin­tern. Jag hop­pas att de kan släp­pa den för 30 000 kro­nor och ska dit i ef­ter­mid­dag, sä­ger Ha­rald.

En­ligt Ha­rald har en cam­ping i Sol­len­tu­na sagt att de lå­ter Sven stå gra­tis med hus­vag­nen till maj näs­ta år. El och al­la fa­ci­li­te­ter ska in­gå.

”Tän­ka klart igen”

För Sven Ber­gan­der skul­le det be­ty­da myc­ket om pla­nen gick i lås.

– Då skul­le jag kun­na bör­ja tän­ka klart igen, sä­ger han.

För ett år se­dan blev Sven vräkt från lä­gen­he­ten i Noc­ke­by. Många har und­rat hur det kom­mer sig att en pen­sio­när ham­nar i Svens si­tu­a­tion. Han själv me­nar att det be­ror på fle­ra oli­ka an­led- ning­ar. En är att han va­rit egen­fö­re­ta­ga­re i he­la sitt liv och in­te haft nå­gon pri­vat pen­sions­för­säk­ring.

– Jag trod­de jag var odöd­lig. Jag ha­de en mäk­lar­fir­ma i 20 år och även en sport­af­fär. Jag job­ba­de jämt så till slut gick jag in i väg­gen, sä­ger Sven.

För fy­ra år se­dan sål­de Sven av sin mäk­lar­fir­ma. Tan­ken var att kun­na le­va på peng­ar­na från fir­man. Men så blev det in­te.

”Blev kort­slut­ning”

– Jag måd­de då­ligt och det blev kort­slut­ning. Det finns ing­en jag kan skyl­la på än mig själv. Jag bor­de ha brom­sat in­nan jag gick in i väg­gen och jag fes­ta­de myc­ket. Från att ha haft peng­ar ha­de jag ingen­ting alls, sä­ger han.

In­nan han fyl­ler 65 får han ba­ra en del av all­män­pen­sio­nen och till­sam­mans med för­sörj­nings­stöd på lägsta­ni­vån ham­nar sum­man på 4500 kro­nor i må­na­den.

Vad ska du gö­ra om det blir en hus­vagn?

– En dröm är att åka till Por­tu­gal. Där kan jag le­va på myc­ket mind­re peng­ar.

Jag trod­de jag var odöd­lig. Jag ha­de en mäk­lar­fir­ma i 20 år och även en sport­af­fär. Jag job­ba­de jämt så till slut gick jag in i väg­gen.

CHOCKAD. ”Jag är helt chockad”, sä­ger Sven Ber­gan­der om ini­ti­a­ti­vet som ta­gits för att fixa en hus­vagn till ho­nom.

MO­BILT HUS. En cam­ping har sagt att Sven får stå där gra­tis med sin hus­vagn. Obs gen­re­bild.

Pub­li­ce­rad för­ra veckan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.