BROM­MA ♥ KNEGET

En ny un­der­sök­ning vi­sar att Brom­ma­bor­na trivs på job­bet.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - El­li­nor Prawitz 073-600 69 31 el­li­nor.prawitz@di­rekt­press.se

En ma­jo­ri­tet av Brom­ma­bor­na gil­lar si­na jobb. I en med­bor­gar­un­der­sök­ning från läns­sty­rel­sen sva­rar 90 pro­cent att de trivs myc­ket bra el­ler gans­ka bra på sin ar­bets­plats. 91 pro­cent tyc­ker att de­ras jobb är myc­ket el­ler gans­ka me­nings­fullt. Näs­tan hälf­ten av al­la till­frå­ga­de Brom­ma­bor (48,7 pro­cent) sva­rar att de­ras jobb är myc­ket me­nings­fullt

Det är över snit­tet i Stock­holm stad.

– Hur nöjd man är be­ror bland an­nat på fa­mil­je­si­tu­a­tio­nen. Och i vil­la­om­rå­de­na i Brom­ma har man kanske kom­mit läng­re på vägen i sin kar­riär och har sta­bi­la in­koms­ter. Så­na sa­ker på­ver­kar hur man ser på job­bet, sä­ger psy­ko­lo­gi­pro­fes­sorn Kerstin Isaks­son som på oli­ka sätt har stu­de­rat ar­be­tets be­ty­del­se för män­ni­skor.

Bra in­koms­ter

Sta­bi­la in­koms­ter ja. För Brom­ma­bor­na har li­te mer i lö­ne­ku­ver­tet var­je må­nad än stock­hol­mar­na i ge­nom­snitt. År 2015 var me­de­lin­koms­ten 410 000 kro­nor per år för per­so­ner 16 år och äld­re. Sam­ma siff­ra för Stock­holm var 352 000 kro­nor.

– Det är sam­ma sak över­allt, peng­ar är vik­ti­gast följt av in­tres­san­ta ar­bets­upp­gif- ter. Ef­ter det kom­mer so­ci­a­la kon­tak­ter och se­dan sta­tus och iden­ti­tet ge­nom job­bet, sä­ger Kerstin Isaks­son.

Om­rå­det spe­lar in

Sam­ti­digt skil­jer sig siff­ror­na mar­kant åt i Brom­ma. I Hög­lan­det är ge­nom­snittsin­koms­ten 410 400 kro­nor. I Blac­ke­berg 284 300.

Men fle­ra av de Brom­ma­bor vi pra­tar med tror att även Brom­ma som om­rå­de har ett fing­er med i spe­let.

– Jag tror det hand­lar om att man trivs i nä­ror­ten, att här finns bra sko­lor och bra um­gänge. Det gör att folk trivs mer med li­vet ge­ne­rellt, sä­ger Hög­lands­bon Anet­te Ström­berg.

”Be­stäm­mer över sig själv”

Hon är egent­li­gen pen­sio­när men hop­par in och hjäl­per till i dot­terns bu­tik på Ålstens­ga­tan ibland när det be­hövs. Som i dag när vi tit­tar för­bi. In­nan pen­sio­nen var Anet­te Ström­berg, pre­cis som dot­tern, egen­fö­re­ta­ga­re. I 25 år drev hon Åkes­hovs slott och hon är nöjd när hon ser till­ba­ka på sitt yr­kes­liv.

– När man dri­ver eget fö­re­tag be­stäm­mer man själv över sin egen tid, det är lät­ta­re att änd­ra på sa­ker som kanske in­te fun­kar och man kan an­stäl­la per­so­ner man själv trivs med, sä­ger hon.

Jag tror det hand­lar om att man trivs i nä­ror­ten, att här finns bra sko­lor och bra um­gänge.

HOP­PAR IN. Anet­te Ström­berg är pen­sio­när men hjäl­per till i dot­terns bu­tik på Ålstens­ga­tan när det be­hövs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.