För­slag: Bälls­ta hamn ny stads­del i Brom­ma

Ny grund­sko­la, 1 200 bo­stä­der och ett kul­turoch id­rotts­cent­rum – det är någ­ra av ny­till­skot- ten när Bälls­ta hamn fö­reslås bli en ny stads­del i Brom­ma.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Fri­da Ja­reteg

Nu ska det bli liv i Ulvsun­da in­du­stri­om­rå­de. Ut­med Bäll­sta­vi­ken ska den helt nya stads­de­len Bälls­ta hamn växa fram – med en ny grund­sko­la, upp­åt 1 200 bo­stä­der och ett stort kul­tur- och id­rotts­cent­rum i gam­la Pripps bryg­ge­ri­er.

900 till 1200 nya bo­stä­der, par­ker och torg - och ett nytt kul­tur- och id­rotts­cent­rum. Det är po­li­ti­ker­nas vi­sion för Bälls­ta hamn - ett om­rå­de in­till Bäll­sta­vi­ken mel­lan Ulvsun­da in­du­stri­om­rå­de och Ma­ri­e­häll. Här fö­reslås ock­så en strand­park vid Bäll­sta­vi­ken och vid ka­jen även ut­rym­me för pen­del­bå­tar och re­stau­rang­bå­tar.

– Det kan bli väl­digt at­trak­ti­va bo­en­de­mil­jö­er och det finns god kol­lek­tiv­tra­fik, sä­ger Ce­ci­lia Ober­mül­ler (MP), ord­fö­ran­de i Brom­ma stads­dels­nämnd och grupple­da­re i stads­bygg­nads­nämn­den i Stock­holm stad.

Ny grund­sko­la fö­reslås

Bälls­ta hamn kan ock­så få en ny grund­sko­la för 900 ele­ver, samt ett fler­tal för­sko­lor. I de­lar av lo­ka­ler­na som ti­di­ga­re var Pripps bryg­ge­ri­er fö­reslås sam­ti­digt ett cent­rum för kul­tur och idrott.

Kul­tur och idrott är en stor brist i he­la Ma­ri­e­häll och Ulvsun­da idag, en­ligt stads­bygg­nads­kon­to­ret. Pla­ner­na för Sol­val­las­ta­den i när­he­ten in­ne­hål­ler myc­ket fo­kus på id­rotts­an­lägg­ning­ar, men det är ing­et som kom­mer kroc­ka med vi­sio­ner­na för ett kul­tur- id­rotts­cent­rum i Bälls­ta hamn, tror Ce­ci­lia Ober­mül­ler.

– Det finns ju en brist på id­rotts­hal­lar i he­la Stock­holm. När man ska­par lä­gen­he­ter mås­te man pla­ne­ra för ser­vice och and­ra verk­sam­he­ter. Så jag tror att be­ho­vet ska­pas när man byg­ger bo­stä­der­na, sä­ger hon.

Men det finns fort­fa­ran­de ut­ma­ning­ar för att få al­la pla­ner att klaf­fa.

Myc­ket för­ore­ning­ar

Flyg- och tra­fik­bul­ler från Brom­ma flyg­plats samt de stör­re tra­fik­le­der­na strax in­till på­ver­kar var och hur man kan byg­ga bo­stä­der. Men ock­så det fak­tum att de gam­la in­du­stri­er­na i om­rå­det in­te har haft sam­ma stränga mil­jökrav som finns idag gör att man mås­te ta hand om fle­ra oli­ka ty­per av mil­jö­för­ore­ning­ar i om­rå­det.

– Det finns en myc­ket god po­ten­ti­al i om­rå­det, men det är fort­fa­ran­de svå­ra mil­jöfrå­gor som man mås­te ut­re­da för att ta ställ­ning till hur byg­gan­det kan ge­nom­fö­ras, för­kla­rar Tua Sand­berg, an­sva­rig stads­pla­ne­ra­re.

Det finns en myc­ket god po­ten­ti­al i om­rå­det, men det är fort­fa­ran­de svå­ra mil­jöfrå­gor som man mås­te ut­re­da.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

NYTT CENTER. I Pripps gam­la bryg­ge­ri fö­reslås ett stort kul­tur- och id­rotts­cen­ter.

FO­TO: TENGBOM/STADS­BYGG­NADS­KON­TO­RET

Il­lust­ra­tions­pla­nen vi­sar den fö­re­slag­na struk­tu­ren på stads­de­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.