HON LÄR MORSOR ATT TRÄ­NA RÄTT

Ny­bliv­na mam­mor får trä­ningstips ef­ter för­loss­ning­en av Li­sa Fran­ken.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - So­fia White so­fia.white@di­rekt­press.se

Man fick hö­ra att man in­te ska bör­ja trä­na för ti­digt. Ja­ha, när ska jag bör­ja trä­na då?

In­nan vi åker ut till Ålsten för att va­ra med på ett trä­nings­pass för mam­mor, väcks fle­ra frå­gor in­ne på re­dak­tio­nen: Vad hän­der egent­li­gen med krop­pen när en kvin­na fö­der barn? Och var­för be­hö­ver mam­mor trä­na an­norlun­da?

Vi som är mam­mor de­lar ge­nast med oss av vå­ra er­fa­ren­he­ter, var­på en kol­le­ga hål­ler sig för an­sik­tet och ut­ro­par ett: ” Var­för har ing­en sagt nåt om det här?”.

Det är nog så att få går till bot­ten med bäc­ken­bot­ten in­nan det fak­tiskt är kri­tiskt lä­ge – och en kraf­tig nys­ning i mat­bu­ti­ken får sta­tu­e­ra ut ett rin­nan­de ex­em­pel på var­för de där knipöv­ning­ar­na är så vik­ti­ga.

– Jag skul­le sä­ga att in­for­ma­tio­nen om det­ta är un­ge­fär noll, av vad jag hört be­rät­tas för mig, sä­ger Li­sa Fran­ken, in­struk­tör på ”Mom in ba­lan­ce”, när vi mö­ter hen­ne på Ålsten­säng­en.

– Kanske får du på din höjd hö­ra ett ”glöm in­te kni­pen” hos möd­ra­vår­den. När du åker hem från BB får du kanske med dig någ­ra in­for­ma­tions­blad om bäc­ken­bot­ten­trä­ning. Men det bor­de va­ra en ob­li­ga­to­risk kurs för al­la, sä­ger Li­sa Fran­ken.

Ska stär­ka mus­ku­la­tu­ren

Hen­nes trä­nings­skor knast­rar mot grus­pla­nen när hon pla­ce­rar ut gum­mi­band och and­ra red­skap som ska an­vän­das un­der da­gens trä­nings­pass.

Öv­ning­ar­na är de­sig­na­de för den som har ge­nom­gått en för­loss­ning, och de ska bland an­nat stär­ka bäc­ken­bot­ten­mus­ku­la­tu­ren som för­sva­gas vid en gra­vi­di­tet, vil­ket kan le­da till urinläc­kage.

– Jag tror näs­tan de fles­ta som har fött barn har va­rit med om att man hop­pat el­ler sprung­it till bus­sen och känt att det in­te rik­tigt gick. El­ler att man in­te rik­tigt vå­gar ny­sa el­ler hos­ta ef­tersom man in­te har kon­troll över sitt bäc­ken­bot­ten, sä­ger Li­sa Fran­ken, och för­kla­rar:

Som ny­bli­ven mam­ma är det ock­så vik­tigt att tän­ka på di­asta­sen, mel­lan­rum­met som upp­står mel­lan de ra­ka mag­musk­ler­na i sam­band med en gra­vi­di­tet. En­ligt Li­sa Fran­ken bör­jar många mam­mor trä­na för hårt och för snabbt.

– I bör­jan ska du in­te gö­ra nå­got ho­ri­son­talt, som plan­kan el­ler arm­häv­ning­ar. Då ham­nar tryc­ket på di­na ra­ka mag­musk­ler som de­lat på sig. Har du då in­te en djup co­resta­bi­li­tet, kom­mer mag­musk­ler­na fort­sät­ta att de­la på sig, sä­ger hon och häl­sar på de trä­nings­kläd­da mam­mor­na som nu bör­jat rul­la in med si­na barn­vag­nar.

Fle­ra av mam­mor­na be­kräf­tar att de tyc­ker att det är svårt att ve­ta just hur myc­ket man som ny­bli­ven mam­ma egent­li­gen får trä­na.

– Man fick hö­ra att man in­te ska bör­ja trä­na för ti­digt. Ja­ha, när ska jag bör­ja trä­na då? Och när man väl bör­jar trä­na, hur ska man trä­na då? sä­ger Ålstens­bon San­na Nor­man, och vag­gar sin sex må­na­der gam­la son Mi­kael som so­ver i vag­nen.

Då­lig in­for­ma­tion

Del­ta­gar­na är över­ens om att in­for­ma­tio­nen från möd­ra­vår­den har va­rit brist­fäl­lig.

– Det är så myc­ket man ska tän­ka på, som di­asta­sen och mag­musk­ler­na. Där­för tyc­ker jag det är bra att väl­ja an­pas­sad trä­ning så att man in­te ska­dar sig, sä­ger Ca­ro­li­na Ek­ström, Noc­ke­by­bo.

När pas­set väl är igång pi­per det titt som tätt till i nå­gon av barn­vag­nar­na, och del­ta­ga­re och trä­na­re tu­ras om att vag­ga bar­nen.

– Man får ta det för vad det är. Ibland går det jät­te­bra och ibland går det in­te alls, sä­ger Ca­ro­li­na Ek­ström.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

IN­STRUK­TÖR. Li­sa Fran­ken, i ro­sa, de­lar gär­na med sig av trä­ningstips till ny­bliv­na mam­mor.

TITTUT. De mind­re del­ta­gar­na he­jar på från barn­vag­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.