Al­vik­spe­la­re har chans på EM-kval

Lands­kam­pen mot Kro­a­ti­en för­vän­tas slå pu­blik­re­kord med rå­ge. Pau­la, Elin, Kla­ra och Mar­ti­na från Al­vik bas­ket är fy­ra av de spe­lar­na som nu sat­sar på att kni­pa en plats i lands­la­get.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Fri­da Ja­reteg

Det är ovan­ligt att fy­ra spe­la­re ur sam­ma lag blir ut­ploc­ka­de till att va­ra med i lands­la­get i bas­ket. Men i feb­ru­a­ri åker Pau­la Juh­lin, 26, Elin Ljung­gren, 21, Kla­ra Lun­dquist, 18, och Mar­ti­na Stål­vant, 28, från Al­vik bas­ket på lä­ger till­sam­mans med el­va and­ra spe­la­re, som al­la hop­pas på att till­de­las en av de tolv plat­ser­na i lands­la­get.

– Det är ett be­vis på att det har gått bra, det känns bra att det har upp­märk­sam­mats. Det är kul att det är så många från det här la­get, sä­ger Pau­la Juh­lin, som är med och aspi­re­rar på en plats i lands­la­get för förs­ta gång­en.

Tolv ska tas ut

Fem­ton ska bli tolv ef­ter en vec­kas in­ten­si­va trä­ning­ar på oli­ka plat­ser i lan­det. Lands­la­gets coach Fran­co­is Go­mez är ny för tre av da­mer­na från Al­vik. 18-åri­ga Kla­ra Lund- quist har ti­di­ga­re spe­lat för ho­nom.

– Jag har ju sett hur han vill spe­la och gil­la­de hans sätt. Det gick gans­ka bra för mig på för­ra läg­ret, så jag ska för­sö­ka be­hål­la det och byg­ga tillit till ho­nom, sä­ger hon.

– För mig är det ju nytt så jag ska ba­ra för­sö­ka gö­ra det bäs­ta och se hur långt det räc­ker. Jag vill in­te kän­na nå­got krav ut­an jag vill ba­ra åka dit och trä­na så hårt som möj­ligt och för­hopp­nings­vis ta en av de tolv plat­ser­na, sä­ger Pau­la Juh­lin.

Mot Ita­li­en och Kro­a­ti­en

De stun­dan­de lands­kam­per­na i EM- kva­let spe­las mot Ita­li­en den 10 feb­ru­a­ri och mot Kro­a­ti­en den 14 feb­ru­a­ri. En match som spe­lar­na nu ska tas ut till.

– Bå­da mat­cher­na blir väl­digt tuf­fa. Spe­ci­ellt Kro­a­ti­en, de var väl­digt fy­sis­ka, snab­ba och ag­gres­si­va se­nast. Men vi vann på bor­ta­plan då så vi har chans att vin­na mot bå­da. Det krävs att vi spe­lar bra och verk­li­gen käm­par, sä­ger Kla­ra Lun­dquist, som har spe­lat tre lands­kam­per ti­di­ga­re.

Mat­chen mot Kro­a­ti­en hål­ler hus på Ho­vet och för­vän­tas slå pu­blik­re­kord med rå­ge.

– Det är ett lyft såklart, det är häf­tigt. Spe­ci­ellt när man spe­lar hem­ma, då är det ex­tra kul, sä­ger Elin Ljung­gren, som ock­så har gjort tre lands­kam­per ti­di­ga­re.

119 lands­lags­mat­cher

Mar­ti­na Stål­vant har hun­nit med 119 mat­cher med lands­la­get.

– Man glöm­mer näs­tan att det är en gans­ka stor grej att re­pre­sen­te­ra sitt land. Det är in­te så många som får gö­ra det, så det är en fin sak, sä­ger hon.

För­u­tom da­mer­na från Al­vik bas­ket är även fler spe­la­re från Väs­te­rort ut­tag­na till trä­nings­läg­ret in­för lands­kam­pen – Da­ni­el­le Ha­mil­ton Car­ter, Blac­ke­berg bas­ket, och Bin­ta Dram­meh, Jär­va bas­ket.

Det är kul att det är så många från det här la­get som är med och aspi­re­rar på en plats i lands­la­get för förs­ta gång­en.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

KVARTETT. Elin Ljung­gren, Mar­ti­na Stål­vant, Pau­la Juh­lin och Kla­ra Lun­dquist från Al­vik bas­ket kan ta plats i EM-kva­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.