Nu ska ful­par­ke­rar­na stäv­jas i Brom­ma

Håll ut­kik ef­ter nya skyl­tar i Brom­ma – nu blir det näm­li­gen dags att pröj­sa för p-plat­ser­na. Med de nya av­gif­ter­na hop­pas man kun­na dri­va bort ful­par­ke­rar­na.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Fri­da Ja­reteg

Med start den­na vec­ka och fram till vec­ka nio sät­ter Stock­holms stad upp skyl­tar­na för de nya par­ke­rings­reg­ler­na som nu ska gäl­la i sto­ra de­lar av Brom­ma. Un­dan­ta­get är Nor­ra och Söd­ra Äng­by, Brom­ma kyr­ka, Blac­ke­berg och Bec­kom­ber­ga där par­ke­rings­av­gif­ter drö­jer.

Det hu­vud­sak­li­ga syf­tet med av­gif­ter­na är att få bätt­re fram­kom­lig­het, mins­kad mil­jö­be­last­ning och fler le­di­ga par­ke­rings­plat­ser.

– I och med att vi in­för en av­gift tror vi att bi­lar som ti­di­ga­re har lång­tidspar­ke­rat på ga­tor­na nu väl­jer att par­ke­ra på and­ra stäl­len. Par­ke­ring­ar­na i Brom­ma ska in­te va­ra för långt upp­ställ­da for­don ut­an för de som an- vän­der si­na for­don. Nu blir det helt en­kelt in­te li­ka at­trak­tivt att lång­tidspar­ke­ra, sä­ger Erik Sö­der­berg, press­an­sva­rig på tra­fik­kon­to­ret i Stock­holm stad.

De nya av­gif­ter­na gäl­ler så snart de nya skyl­tar­na är upp­sat­ta – i vis­sa om­rå­den allt­så från och med den­na vec­ka.

– Vi kom­mer in­te de­la ut bö­ter för­rän skyl­tar­na är up­pe och vi gör fle­ra kom­mu­ni­ka­tions­in­sat­ser för att med­de­la om änd­ring­ar­na. Men man ska all­tid kon­trol­le­ra skyl­tar­na när man par­ke­rar, sä­ger Erik Sö­der­berg.

Nu blir det helt en­kelt in­te li­ka at­trak­tivt att lång­tidspar­ke­ra.

FO­TO: MOSTPHOTOS

AV­GIFT. Från och med nu kom­mer det att kos­ta att stå på ga­tan i sto­ra de­lar av Brom­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.