Otrygg cy­kel­väg rustas upp

Sats­ning­en på Väs­te­rorts cy­kel­stråk fort­sät­ter. Nu ska en sträc­ka mel­lan Brom­ma­plan och Åkes­hov rustas upp för 33 mil­jo­ner kro­nor.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Ellinor Prawitz ellinor.prawitz@di­rekt­press.se

Cy­kel­sträc­kan mel­lan Åkes­hov och Brom­ma­plan är en del av det så kal­la­de Häs­sel­by­strå­ket – den 15 kilo­me­ter långa sträc­kan mel­lan Åker­myn­tan i Häs­sel­by och stads­hu­set. Nu ska vägen, som tra­fik­kon­to­ret re­fe­re­rar till som ”den sak­na­de län­ken”, bli bätt­re.

I dag är sträc­kan otrygg och går i bland­tra­fik på lokal­ga­tan som går pa­ral­lellt med Bergs­lags­vä­gen, när­mast Åkes­hovs tun­nel­ba­nesta­tion. Nu fö­reslås he­la sträc­kan i stäl­let få en dub­bel­rik­tad cy­kel­ba­na och se­pa­re­rad gång­ba­na. Cy­kel­ba­nan blir 3,25 me­ter bred, som är en­ligt den nya cy­kel­stan­dar­den i Stock­holm.

För det­ta kom­mer lokal­ga­tans bil­fi­ler att be­hö­va smal­nas av. Och pre­cis ef­ter Åkes­hovs­ron­del­len blir det en­kel­fi­ligt för bi­lar en kort sträc­ka.

– Det be­ty­der att bi­lar­na får slus­sas en i ta­get, så man får vän­ta på sin tur. Bil­tra­fi­ken är för­de­lad gans­ka bra över dyg­net, så det kom­mer in­te på­ver­ka i nå­gon stör­re ut­sträck­ning, sä­ger Per-Åke Tjärn­berg, tra­fik­pla­ne­ra­re på tra­fik­kon­to­ret.

Åkes­hov är en ut­pe­kad knut­punkt för de som väl­jer att kom­bi­ne­ra cy­kel­pend­lan­de med att åka kom­mu­nalt. Där­för för­ses sta­tio­nen med ett nytt cy­kel­ställ med vä­der­skydd.

– Cy­kel­par­ke­ring­en som står där nu kom­mer att ri­vas och vi kom­mer få dit en fin cy­kel­par­ke­ring med två­vå­nings­ställ och plats för 150 cyklar, så det kom­mer bli bra. I dag finns det runt drygt hälf­ten skul­le jag tro, sä­ger Per-Åke Tjärn­berg.

To­talt be­räk­nas upp­rust­ning­en av sträc­kan att kos­ta 33 mil­jo­ner kro­nor. Ge­nom­fö­ran­det skul­le klub­bas i tra­fik­nämn­den den förs­ta feb­ru­a­ri, ef­ter att den här tid­ning­en gick i tryck. Om allt går som pla­ne­rat hop­pas man kom­ma igång med byg­get un­der sen­som­ma­ren 2018 och va­ra fär­di­ga fram­åt vå­ren 2019.

Det be­ty­der att bi­lar­na får slus­sas en i ta­get.

FO­TO: ELLINOR PRAWITZ

RUSTAS UPP. Att cyk­la mel­lan Åkes­hov och Brom­ma­plan ska snart kun­na bli tryg­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.