An­ne­dal pro­te­ste­rar mot p-av­gift

Bromma Tidning - - BROMMA -

Hit­tills är An­ne­dal det en­da om­rå­det i Brom­ma som in­te får boendeparkering när p-av­gif­ter in­förs på ga­tor­na (läs mer på si­dan 5). An­led­ning­en är att det be­döms fin­nas till­räck­ligt myc­ket par­ke­ring­ar på kvar­ters­mark, me­nar sta­den. Helt fel, tyc­ker fle­ra An­ne­dals­bor som nu skri­vit un­der en pro­test­lis­ta.

– Vi som bor här vet hur svårt det är att få en le­dig par­ke­rings­ru­ta ef­ter job­bet. På var­dags­kväl­lar cir­ku­le­rar bi­lar runt om i he­la An­ne­dal, ibland ser man ett 15-20 tal bi­lar cir­ku­le­ra runt i 30 mi­nu­ter för att för­hopp­nings­vis hit­ta en en­da li­ten par­ke­rings­fic­ka att stäl­la sig på, sä­ger Elin Jans­son, ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till pro­test­lis­tan.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

PRO­TE­STE­RAR. An­ne­dals­bor­na vill ock­så ha möj­lig­het till boendeparkering.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.