Mam­ma­trä­ning

Bromma Tidning - - VÄSTERORT -

Mom in ba­lan­ce grun­da­des i New York. På Ålsten­säng­en i Brom­ma hål­ler in­struk­tö­ren Li­sa Fran­ken trä­nings­pass för bå­de gra­vi­da och ny­bliv­na mam­mor (som kan på­bör­ja trä­ning­en som ti­di­gast sex vec­kor ef­ter för­loss­ning).

Trä­ning­en stär­ker bland an­nat bäc­ken­bot­ten­mus­ku­la­tu­ren, och kan fö­re­byg­ga urinläc­kage och fram­fall, en åkom­ma som till ex­em­pel kan mär­kas ge­nom att slid­väg­gar­na bör­jar buk­ta ned el­ler ut.

– Bäc­ken­bot­ten be­står av musk­ler som hål­ler up­pe vå­ra or­gan och kon­trol­le­rar vår urin­blå­sa. Pre­cis som du kan trä­na lår och rum­pa så kan du trä­na bäc­ken­bot­ten­musk­ler­na, sä­ger Li­sa Fran­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.