Ban­ken läm­nar Blac­kan – Hem­köp vill byg­ga ut

Snart ska Han­dels­ban­ken läm­na Blac­ke­berg. Vem som tar över de at­trak­tivt be­läg­na lo­ka­ler­na i cent­rum är fort­fa­ran­de oklart, men det finns fle­ra in­tres­sen­ter.

Bromma Tidning - - VÄSTERORT - Fri­da Ja­reteg

Den 12 mars slår Han­dels­ban­ken i Blac­ke­berg igen por­tar­na. Flyt­ten går till Väl­ling­by där man ska slå ihop verk­sam­he­ten med det be­fint­li­ga bank­kon­to­ret vid Väl­ling­by torg.

– Kon­to­ren i Väl­ling­by och Blac­ke­berg flyt­tar ihop så att vi kan er­bju­da vå­ra kunder en stör­re va­ri­a­tion av råd­giv­nings­ti­der och en li­te bre­da­re kom­pe­tens på plats, skri­ver kon­tors­che­fen Åsa Eriks­son He­den­siö i ett mejl.

Fle­ra in­tres­sen­ter rik­tar nu blic­kar­na mot de lo­ka­ler som då blir tom­ma i Blac­ke­bergs cent­rum. Fas­tig­hets­ä­gar­na Pri­mu­la med­de­lar att det än­nu in­te är be­stämt vil­ka som ska ta över lo­ka­ler­na.

Det har dä­re­mot gått ryk- ten om att Hem­köp Blac­ke­berg skul­le ut­ö­ka och ta över Han­dels­ban­kens lo­ka­ler, men så långt har in­te pro­ces­sen hun­nit fort­skri­da än­nu.

K-märk­ning kan hind­ra

Hem­köps bu­tiks­chef Fredrik Röck­ling­er me­nar dock att in­tres­set finns.

– Vi är all­tid in­tres­se­ra­de av att växa och ut­ö­ka, sä­ger Fredrik Röck­ling­er till Brom­ma Tid­ning.

Ef­tersom tor­get är Kmärkt finns dock vis­sa hin­der för mat­af­fä­ren att ut­ö­ka, nå­got som i så fall mås­te ut­re­das.

FO­TO: ELLINOR PRAWITZ

FLYT­TAR. Han­dels­ban­ken i Blac­ke­berg stäng­er och slås ihop med Väl­ling­by­kon­to­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.