110

Bromma Tidning - - DET KRIMINELLA STOCKHOLM -

skjut­ning­ar. 18 slu­ta­de i mord. 37 ska­da­de. 2017 var ett våld­samt år i Stock­holms kri­mi­nel­la mil­jö. 2018 har bör­jat li­ka­dant – med två döds­skjut­ning­ar i ja­nu­a­ri.

Just nu på­går fle­ra upp­gö­rel­ser mel­lan kri­mi­nel­la nät­verk i Stock­holm. Kon­flik­ter som ska­par svar­ta ru­bri­ker i pres­sen.

Sam­ti­digt bubb­lar en kri­tisk dis­kus­sion, i po­lishu­set och på re­dak­tio­ner­na. Vad hän­der när ga­tugäng­ens namn ba­su­ne­ras ut – i så­väl kvälls­pres­sen som pub­lic ser­vice och lo­kal­pres­sen? Spe­lar det nå­gon roll? Vi frå­gar en fö­re det­ta med­lem i ett av Stock­holms om­skriv­na kri­mi­nel­la nät­verk vad ett namn ger för kon­se­kven­ser på ga­tan.

– Det är jät­te­vik­tigt. Man vill ha ett namn och ett va­ru­mär­ke för det sät­ter skräck i folk. Det blir ock­så enkla­re då för man be­hö­ver in­te pre­sen­te­ra sig ut­an det räc­ker att sä­ga ”jag är med dem”, sä­ger han.

’’Po­lis och me­dia sat­te namn på oss’’

Hur ska­pas ett namn? In­te säl­lan har po­li­sen och me­di­er en roll i det, me­nar av­hop­pa­ren vi ta­lar med.

– För oss bör­ja­de det som ett skämt och det var po­li­sen och me­dia som sat­te nam­net på oss. Vi gil­la­de idén och kän­de att det pas­sa­de oss, sä­ger han.

Po­li­sen Step­han Ki­er­nan le­der ar­be­tet in­om GOB 2022 – en lång­sik­tig sats­ning mot den or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten i po­lis­om­rå­de Stock­holm Nord. Han hål­ler med om att gäng­namn ger kri­mi­nel­la grup­pe­ring­ar viss be­ty­del­se på ga­tan.

– De grup­pe­ring­ar som vi ser stic­ker ut när det gäl­ler skjut­ning­ar och mord är ock­så de som tjä­nar mest på att me­dia el­ler po­lis ger dem ett namn. Det gör att de­ras va­ru­mär­ke och vålds­ka­pi­tal stärks, sä­ger han. Han fort­sät­ter: – Är man en del i en lo­kal grup­pe­ring som vill säl­ja nar­ko­ti­ka el­ler ut­pres­sa folk tjä­nar man på att folk vet vil­ket gäng man hör hem­ma i och är räd­da för en. Men bil­den de ska­par av sig själ­va stäm­mer of­ta in­te över­ens med verk­lig­he­ten.

Step­han Ki­er­nan tyc­ker att me­di­er bör va­ra för­sik­ti­ga med att namn­ge kri­mi­nel­la grup­pe­ring­ar. Sam­ti­digt är han med­ve­ten om att po­li­sen ock­så i vis­sa fall själ­va bi­drar till att stär­ka gäng­ens va­ru­mär­ken.

– Det är svårt. Po­li­sen be­hö­ver ge en bra bild av de­ras re­el­la på­ver­kan på brottsof­fer, vil­ket hot de ut­gör och ge en bra bild till tings­rät­ten och kri­mi­nal­vård om vem per­so­nen är. Men du vill in­te över­dri­vet för­stär­ka de­ras skräm­sel­för­må­ga, sä­ger han.

Hur går det ihop?

– Den ek­va­tio­nen går helt en­kelt in­te ihop. Step­han Ki­er­nan le­der po­li­sens lång­sik­ti­ga sats­ning GOB-2022, mot or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het i po­lis­om­rå­de Nord.

De grup­pe­ring­ar som stic­ker ut när det gäl­ler skjut­ning­ar är ock­så de som tjä­nar mest på att me­dia el­ler po­lis ger dem ett namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.