Brom­ma­bor slu­ter upp för si­na grann­stöd­ja­re

Grann­stöd i Brom­ma be­hö­ver mer peng­ar för att kun­na hål­la verk­sam­he­ten igång. Nu har de star­tat en insamling – som på ba­ra någ­ra da­gar dra­git in 12 000 kro­nor.

Bromma Tidning - - VÄSTERORT - Ellinor Prawitz

Grann­stöd i Brom­ma be­står av drygt 50 fri­vil­li­ga per­so­ner som var­je var­dag åker runt i Brom­mas bo­stads­om­rå­den. Ge­nom att sy­nas och ob­ser­ve­ra hop­pas de bland an­nat kun­na fö­re­byg­ga in­brott. Där­för har Volks­wa­gen un­der fle­ra år ställt upp och spons­rat grup­pen med en bil.

Men i hös­tas var Volks­wa- gen tvung­na att dra till­ba­ka spons­ring­en. Grann­stöd­jar­na fick där­med grä­va i fic­kor­na och ta ett lån från två med­lem­mar i grup­pen för att kun­na kö­pa loss bi­len. Men drift­kost­na­der­na för en bil är höga och yt­ter­li­ga­re peng­ar krävs.

– Då tänk­te vi att vi får gå ut och frå­ga folk i om­rå­det om in­te de kan hjäl­pa till och bi­dra, sä­ger Stig Do­man­der, sty­rel­se­le­da­mot i Grann­stöd­jar­na.

Sagt och gjort. De star­ta­de en insamling som de de­la­de i en lo­kal Fa­ce­book­grupp.

– Det in­läg­get har le­gat ute i en och en halv vec­ka. Det är väl­digt myc­ket po­si­ti­va kom­men­ta­rer och vi har hitin­tills fått in 12 000 kro­nor. Så det är väl bra!

Men på sikt hop­pas grup­pen kun­na få bi­len fi­nan­si­e­rad ge­nom of­fent­li­ga me­del.

– Jag vet in­te om det är stads­de­len el­ler kom­mu­nen, men nån av dem tyc­ker jag de­fi­ni­tivt kun­de gö­ra det, sä­ger Stig Do­man­der.

In­sam­ling­en hål­ler på till den 15 feb­ru­a­ri. För mer in­fo om hur du bi­drar, kon­tak­ta grann­stöd­jar­na via de­ras hem­si­da grann­stod­brom­ma.se

FO­TO: YL­VA BERG­MAN

SAM­LAR IN. Grann­stöd be­hö­ver mer peng­ar för att kun­na hål­la verk­sam­he­ten igång. Nu har de star­tat en insamling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.