Jo­hans liv är en schla­ger

ME­LO­DI­FESTI­VAL. Såg Pe­rel­li – blev frälst

Bromma Tidning - - STOCKHOLMSHELG - Text: Mim­mi Ep­ste­in

Jo­han Svens­son minns när han såg Char­lot­te Pe­rel­li vin­na Eu­ro­vi­sion Song Con­test. Se­dan dess är han mel­lo­frälst och le­ver ”som om var­je dag vo­re en schla­ger”. I dag lör­dag drar tv-fes­ten igång igen.

Det var Jo­han Svens­sons far­mor som in­tro­du­ce­ra­de ho­nom för Me­lo­di­festi­va­len. Året var 1999 och han var nio år.

– Jag minns hur Char­lot­te Nils­son, som hon het­te då, stod där i sin sil­ver­cape och sjöng Tu­sen och en natt. Se­dan dess har jag va­rit frälst, sä­ger Jo­han Svens­son.

Nå­gon vec­ka ef­teråt sig­ne­ra­de Char­lot­te Pe­rel­li, som hon nu­me­ra he­ter, ski­vor och Jo­han Svens­son var gi­vet­vis på plats. Da­gen ef­ter ham­na­de han i tid­ning­en till­sam­mans med sin idol.

Han be­rät­tar att han le­ver ”som om var­je dag vo­re en schla­ger”.

– Min pal­jett­gar­de­rob är stör­re än min van­li­ga och jag klär upp mig så of­ta jag kan. Jag tyc­ker att fler bor­de gö­ra det. Li­vet är för kort för att man ska gå runt som en grå mus. Vil­ken var­dag som helst kan li­vas upp av att man lyss­nar på nå­gon gam­mal el­ler ny pär­la, sä­ger han och be­rät­tar att folk ger kom­pli­mang­er på stan.

– De tyc­ker att det är kul att jag vå­gar klä mig så­här. Jag tror att många fler skul­le vil­ja gö­ra det i var­da­gen. Till ex­em­pel 40-års­kri­san­de mam­mor som äls­kar pal­jet­ter men som ba­ra vå­gar klä upp sig på fi­na­len när de ska till are­nan.

Lyss­nar på bi­drag och kol­lar klipp

På lör­da­gen bör­jar mel­lo­fes­ten för många svens­kar. I mars av­görs vem som vin­ner och i maj är det dags för in­ter­na­tio­nel­la fi­na­len Eu­ro­vi­sion Song Con­test i Lis­sa­bon. Men för Jo­han Svens­son på­går fes­ten året om.

– Jag går kon­stant runt och lyss­nar på bi­drag och kol­lar på klipp. Och spå­nar vil­ka ar­tis­ter som ska va­ra med. Jag tit­tar all­tid ef­ter nya pal­jet­tout­fits – det till­hör fes­ten. Jag bör­jar helt en­kelt ladda in­för näs­ta täv­ling ef­ter fi­na­len.

Vad är det med Me­lo­di­festi­va­len som får dig så en­ga­ge­rad?

– Den in­tres­se­rar så många. Det finns ingen­ting som be­rör och upp­rör li­ka myc­ket. Och den ger nya ar­tis­ter en chans sam­ti­digt som den ”tar va­ra” på gam­la. Det skul­le till ex­em­pel in­te för­vå­na mig om Ann-Lou­i­se Hans­son dy­ker upp igen.

”De vå­gar in­te stå för det”

Jo­han upp­le­ver att det finns ett ta­bu kring Me­lo­di­festi­va­len.

– Folk sä­ger att de in­te tit­tar, de vå­gar in­te stå för att de gör det. Men sam­ti­digt finns det sta­tistik som vi­sar att det är mel­lan 3 och 4 mil­jo­ner som kol­lar på var­je del­täv­ling. Och man hör det i fi­karum­men, det är ett per­fekt sam­tal­säm­ne när man in­te vill pra­ta om vä­der och vind.

Han är ”så tag­gad” på att förs­ta del­täv­ling­en drar i gång men är sam­ti­digt skep­tisk till vis­sa av årets bi­drag.

– Det är för myc­ket hu­mor. Jag för­står att man vill ha kon­tras­ten men det för­stör för oss som tar täv­ling­en på all­var.

Dröm­men är att i fram­ti­den va­ra in­vol­ve­rad i pro­duk­tio­nen. Jo­han Svens­son har i många år ar­be­tat nä­ra den – bland an­nat ge­nom att blog­ga och att va­ra spon­so­rers an­sik­te ut­åt.

– Chris­ter Björk­man, om du lä­ser: det är ba­ra att kon­tak­ta mig. Jag skul­le gär­na vil­ja sit­ta med i ur­valsju­ryn el­ler ha nå­gon form av pro­gram­le­dar­roll.

Min pal­jett­gar­de­rob är stör­re än min van­li­ga och jag klär upp mig så of­ta jag kan. Jag tyc­ker att fler bor­de gö­ra det.

FO­TO: JANNIE FLODMAN

ÅRET RUNT-MELLO. För Jo­han Svens­son på­går mel­lo­fes­ten var­je dag, året om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.