Spansk pep­par – över­allt

Bromma Tidning - - HEMMA -

Ci­tro­ner och and­ra ty­per av ci­trus-fruk­ter ha­de ti­di­ga­re an­vänts till för­ban­nel­se, men här är det nå­got helt nytt som gör att det blir ett hys-te­riskt in­tres­se. Ett in­te alls spe­ci-ellt hus i Salt­sjö­ba­den får över 450 000 klick på Hem­net. Det­ta då det pla­ce­ras pap­ri­kor i bad­ka­ret, i tvätt-ma­ski­nen, i säng­en. - Pap­ri­ka­hu­set är fort­fa­ran­de vårt mest klic­ka­de ob­jekt nå­gon­sin. Den spreds in­ter­na­tio­nellt och fick väl-digt stor upp­märk­sam­het, sä­ger Staf­fan Tell, press­chef på Hem­net.

FO­TO: JOHANART.SE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.