En stor och hög­ljudd i30

Bromma Tidning - - MOTOR -

NVH är en term som bil­till­ver­ka­re gil­lar att slänga sig med. Det står för ”No­i­se, Vib­ra­tion and Harsh­ness” och på ren svens­ka hand­lar det om ni­vån av bul­ler och vib­ra­tio­ner i bi­len. He­la av­del­ning­ar med tek­ni­ker syss­lar med en­bart det­ta. Hyun­dai är ing­et un­dan­tag. Mär­ket är no­ga med att på­pe­ka att nya i30- kom­bin har sam­ma NVH- egen­ska­per som i30 med halv­kom­bi­ka­ross.

Jo tack, det märks och är det ing­et att skry­ta om. På grov as­falt, som täc­ker sto­ra de­lar av det svens­ka väg­nä­tet, är det ett fas­ligt liv.

Bull­ret från däc­ken är så elakt att vi snart fam­lar ef­ter öron­prop­par­na. Är man in­tres­se­rad av i30 bör man verk­li­gen pro­va bi­len ”med öro­nen” in­nan af­fär.

Prak­tiskt men in­te op­ti­malt

Kom­bi­ver­sio­nen är 24,5 cm läng­re än halv­kom­bin och allt-ihop har för­lagts till det bak­re över­häng­et. Det ger ett lastut­rym­me som säl­lar sig till de störs­ta i stor­leks­klas­sen.

Stän­di­ga mått­stoc­ken VW Golf sväl­jer mar­gi­nellt mer, tre li­ter ex­tra, med bak­sä­tet up­pe men 30 li­ter mind­re med sä­te­na ned­fäll­da. Bi­len är dess­utom lätt­las­tad med låg trös­kel och platt golv. Påskro­kar sit­ter på bå­da sidorna.

Prov­bi­len är även för­sedd med två ske­nor i gol­vet och en av­de­la­re som en­kelt kan skju­tas fram­åt och bak­åt. Fy­ra strop­par i gol­vet, ock­så ex­tra­ut­rust­ning, lyf­ter upp luc­kor till yt­ter­li­ga­re fack.

Nog är kom­bi­ut­rym­met prak­tiskt men in­te städ­vän­ligt. Den enk­la golv­mat­tan ser ut att kor­va sig ef­ter ett par damm­sug­ning­ar.

Trev­lig att kö­ra

I bak­sä­tet finns gott om plats på höj­den men benut­rym­met läm­nar en del att öns­ka. Dy­nan är re­la­tivt kort och låg, me­del­långa ham­nar med be­nen i obe­kväm vin­kel. Det finns bätt­re bak­sä­ten i klas­sen.

Bort­sett från bull­ret är i30 trev­lig att kö­ra. Styr­ning­en är över­ras­kan­de skarp, fjäd­ring­en skö­ter sig med be­röm även på knöggligt un­der­lag, fö­ra­rer­go­no­min är god.

Die­sel­mo­torn i prov­bi­len drar vil­ligt från lå­ga varv ut­an att knatt­ra el­ler vi­bre­ra allt­för myc­ket, den ma­nu­el­la lå­dan känns smi­dig och di­stinkt.

Ny av­gasre­ning in­förs

Res­ten av mo­tor­ut­bu­det ut­görs av en sva­ga­re die­sel på 110 hk, en tre­cy­lind­rig en­li­ters ben­sin­tur­bo på 120 hk och en fyr­cy­lind­rig ben­sin­tur­bo på 140 hk. Au­to­mat­väx­lan­de dub­bel­kopp­lings­lå­dan kos­tar 15 000 kro­nor.

Tills nu har Hyun­dai kla­rat sig ut­an SCR-ka­ta­ly­sa­tor för att hål­la ne­re die­sel­mo­to­rer­nas ut­släpp av kvä­ve­ox­i­der men näs­ta år in­förs den sor­tens av­gasre­ning.

Myc­ket in­går från start men många lär väl­ja den hög­re ut­rust­ningsni­vån Com­fort (10 000 kr). Högs­ta ni­vån Pre­mi­um (35 000 kr) är fullsme­tad med fi­nes­ser men är det värt pengarna?

Sä­ker­hets­pa­ke­tet (8 000 kr) gör att den au­to­ma­tis­ka nöd­brom­sen ock­så kan upp­täc­ka och brom­sa för fot­gäng­a­re.

Plus: Ba­ga­geut­rym­me, kö­re­gen­ska­per, ut­rust­ning.

Mi­nus: Väg­bul­ler, bak­sä­te, golv­mat­tor. Vad är nytt: Kom­bi­ka­ros­sen. För vem: Utrym­me­störs­ti­ga som loc­kas av fem års ga­ran­ti.

Pris från kr: 259 900 (1.0 Tur­bo Se­lect: 184 900). Mått: L 459/B 180/H 148 cm. Ba­ga­ge­vo­lym: 602–1 650 li­ter. Tjäns­te­vikt: 1 548 ki­lo. Max drag­vikt: 1 500 ki­lo. Mo­tor: Fyr­cy­lind­rig die­sel­tur­bo, Kraftö­ver­fö­ring:

De­kla­re­rad för­bruk­ning: l/100 km. CO2-ut­släpp: 102 g. Kon­kur­ren­ter: Kia Cee’d, Peu­geot 308, Opel Ast­ra, VW Golf, Re­nault Me­ga­ne med fle­ra.

FO­TO: SI­MON HAMELIUS

Text: Fredrik Di­its Vik­ström Fo­to: Si­mon Hamelius KOMBIVARIANT. Sti­len är stra­ma­re och mind­re ut­stic­kan­de jäm­fört med fö­re­gång­a­ren. 1) La­gom de­sig­nat, om­bo­nat och all­mänt lätt­skött. Ratt­vär­me in­går i al­la ver­sio­ner, sto­ra pek­skär­men krä­ver högs­ta ut­rust­ningsni­vån. 2). Ski­dor går in ge­nom den lil­la luc­kan. 3) Un­der last­gol­vet finns fle­ra fif­fi­ga fack, om man kö­per till ett sär­skilt last­pa­ket.

vo­lym 1 582 cm3, max ef­fekt 136 hk (100 kW) vid 4 000 v/min, max vrid­mo­ment 280 Nm vid 1 500–3 000 v/min.

Fram­hjuls­drift, ma­nu­ell sex­väx­lad lå­da.

Prestan­da: 198 km/tim. Ac­ce­le­ra­tion 0–100 km/tim på 10,5 s.

3,7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.