Vol­vo får Uber-or­der

Bromma Tidning - - MOTOR -

Fler män bäl­tar sig – men de unga är hö­g­risk

Var­je år un­der­sö­ker NTF, Na­tional­för­e­ning­en för tra­fik­sä­ker­he­tens främ­jan­de, hur bra vi är på att an­vän­da bil­bäl­tet. Det byg­ger på drygt 340 000 ob­ser­va­tio­ner av fö­ra­re och fram­sä­tes­pas­sa­ge­ra­re i lan­dets samt­li­ga kom­mu­ner.

Re­sul­ta­ten för 2017 vi­sar att bäl­te­san­vänd­ning­en hos män har ökat från 93 till 94 pro­cent jäm­fört med fö­re­gå­en­de år. Men det är fort­fa­ran­de en bit kvar till kvin­nor­na, där 97 pro­cent spän­ner fast sä­ker­hets­bäl­tet in­nan färd.

To­talt öka­de bäl­te­san­vänd­ning­en i tätort från 94 till 95 pro­cent.

– Att an­vänd­ning­en sti­ger bland män är jät­te­bra, men ef­tersom det fort­fa­ran­de är så att var tred­je fö­ra­re som om­kom­mer i per­son­bil sak­nar bil­bäl­te är det vik­tigt att fort­sät­ta job­ba för att öka an­vänd­ning­en, i syn­ner­het mot hö­g­risk­grup­per så som unga män, sä­ger NTF:s ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Ma­rie Nordén.

Ita­li­ens­ka sport­bils­till­ver­ka­ren Lam­borg­hi­ni har skänkt ett unikt ex­em­plar av Hu­racán till ka­tols­ka kyr­kans le­da­re på­ve Fran­ci­skus. Bi­len är lac­kad i sam­ma fär­ger som Va­ti­kan­sta­tens flag­ga och ska auk­tio­ne­ras ut. In­täk­ter­na går till väl­gö­ran­de än­da­mål som på­ven valt. Vol­vo Cars ska mel­lan 2019 och 2021 le­ve­re­ra ti­o­tu­sen­tals bas­for­don med själv­kö­ran­de tek­no­lo­gi till tax­i­fö­re­ta­get Uber. Bil­ty­pen är sto­ra su­ven XC90, ba­se­rad på SPA-platt­for­men.

Uber och Vol­vo har re­dan be­dri­vit test­verk­sam­het un­der en tid, med så­da­na här bi­lar i mind­re ska­la.

Det nya sa­m­ar­be­tet är ic­ke-ex­klu­sivt och Vol­vo kom­mer att an­vän­da sam­ma bas­for­don i sin egen ut­veck­ling av au­to­no­ma bi­lar.

Den förs­ta själv­kö­ran­de Vol­von för pri­vat­per­so­ner är be­räk­nad att lan­se­ras 2021.

VÄLSIGNAD LAM­BORG­HI­NI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.