Hand­la­re tröt­ta på stö­ket vid Al­viks torg

”Det blir en otrygg­het för per­so­na­len” Ett ung­doms­gäng som drar runt på Al­viks torg ska­par otrygg­het hos hand­lar­na. Nu skic­kar för­valt­ning­en dit fäl­tas­si­sten­ter.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Ellinor Prawitz

Vi har jät­te­bra sam­ar­be­te med SL:s ord­nings­vak­ter. Men så fort ord­nings­vak­ter­na för­svin­ner kom­mer gäng­en till­ba­ka.

Ef­ter att ett gäng ung­do­mar en tid ställt till med ore­da på Al­viks torg har per­so­na­len på Press­by­rån fått nog.

– Pro­ble­ma­ti­ken är att vis­sa ung­do­mar dri­ver runt kring tor­get istäl­let för i sko­lan. De har ing­en re­spekt och de stjäl helt en­kelt, sä­ger An­nC­hristi­ne Winkvist Eriks­son, re­gi­on­chef för Press­by­rån.

Be­svär­ligt för per­so­na­len

Hon be­skri­ver hur det på­ver­kar per­so­na­lens ar­bets­mil­jö att stän­digt ham­na i kon­flikt med ung­do­mar­na som är i 14- el­ler 15-års­ål­dern. Ext­ra job­bigt blir det när per­so­na­len job­bar en­sam­ma i bu­ti­ken.

– Det har va­rit jät­te­job­bigt för dem, det blir en otrygg­het na­tur­ligt­vis. Vi har väl­digt unga tje­jer i bu­ti­ken som ska stå där en­sam­ma på kväl­len och tjaf­sa med någ­ra som är tio år yng­re.

Ibland har det gått så långt att per­so­na­len in­te vill stå själ­va i bu­ti­ken, ut­an tar dit säll­skap för att kän­na sig tryg­ga.

– Vi har jät­te­bra sam­ar­be­te med SL:s ord­nings­vak­ter. Men så fort ord­nings­vak­ter­na för­svin­ner kom­mer gäng­en till­ba­ka.

Nu har man ta­git kon­takt med Brom­ma stads­dels­för­valt­ning för att få hjälp. De har i sin tur upp­märk­sam­mat fäl­tas­si­sten­ter­na på stö­ket.

– Det har va­rit lugnt i Al­vik ti­di­ga­re en­ligt fäl­tas­si­sten­ter­na själ­va, så det här var ny in­for­ma­tion för dem, sä­ger Alex­an­dra Ha­vik, chef för fält och fri­tid i Brom­ma. Hon fort­sät­ter: – De har va­rit och pra­tat med hand­lar­na och per­so­na- len på McDo­nalds sa att ung­do­mar häng­er där men läget är okej. Men man upp­le­ver si­tu­a­tio­ner oli­ka.

Hon på­pe­kar att fäl­tar­na in­te är någ­ra ord­nings­vak­ter och kan in­te av­vi­sa per­so­ner från om­rå­det.

– De ska job­ba upp­sö­kan­de och fö­re­byg­gan­de och vi­sa på al­ter­na­tiv till att hänga på tor­get.

Vik­tigt att hjäl­pa i tid

Oav­sett så är Ann-Christine Winkvist Eriks­son tack­sam för hjäl­pen.

– Det är fan­tas­tiskt bra att det fun­ge­rar så att vi kan ha ett sam­ar­be­te. Det är det som be­hövs. Det här hand­lar om män­ni­skor som kom­mit in på fel väg och be­hö­ver hjälp. Kan man fånga upp dem ti­digt är det jät­te­bra, sä­ger hon.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

LEDSNAT. Stö­ki­ga ung­do­mar i Al­vik har fått Press­by­rån att sä­ga ifrån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.