Så lång är kö­ti­den för en hy­res­rätt i Brom­ma

På jakt ef­ter en hy­res­rätt i Brom­ma? Så här länge får du som står i Stock­holms stads bo­stads­kö i snitt vän­ta för att kun­na läg­ga van­tar­na på ett första­hands­kon­trakt.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Ellinor Prawitz 073-600 69 31 ellinor.prawitz@di­rekt­press.se

Det är kanske mot Blac­ke­berg man ska vän­da blic­ken om man vill ha störst chans på en hy­res­rätt i Brom­ma. Un­der 2017 för­med­la­des 79 bo­stä­der i om­rå­det via bo­stads­för­med­ling­en. De som fick lyc­kan att flyt­ta in ha­de stått i kö i snitt 10,1 år, en­ligt siff­ror som Stock­hol­mDi­rekt lå­tit bo­stads­för­med­ling­en ta fram.

Kor­tast kö­tid på 7,9 år

Näst flest för­med­la­de lä­gen­he­ter ha­de Tra­ne­berg, 39 styc­ken, men där ha­de de nya gran­nar­na kö­at li­te läng­re – i snitt 12 år.

– Kö­tid är ju ett mått på ef­ter­frå­gan egent­li­gen – man ko­kar ner det i hur många män­ni­skor som vill bo på sam­ma stäl­le, det blir ju egent­li­gen ett mot­sva­ran­de mått på kro­nor per kvadrat­me­ter som man bru­kar ta­la om i bo­stads­rät­ter, sä­ger Ma­ri­ka Nord­ström, chef för mark­nad på Stock­holms stads bo­stads­för­med­ling.

Kor­tast kö­tid 2017 ha­de Bec­kom­ber­ga­om­rå­det, i snitt 7,9 år.

Att om­rå­det be­står av myc­ket ny­pro­duk­tion spe­lar en av­gö­ran­de roll: hy­ran för en ny­pro­du­ce­rad lä­gen­het i Stock­holm är i snitt 50 pro­cent hög­re än för äld­re lä­gen­he­ter.

– Ef­ter­frå­gan på­ver­kas kraf­tigt av hy­res­ni­vå­er­na, kanske når man in­te hel­ler upp till fas­tig­hets­bo­la­gens vill­kor. Då blir det fär­re som kon­kur­re­rar och då blir det kor­ta­re kö­ti­der. sä­ger Ma­ri­ka Nord­ström.

Om­rå­det där man be­hövt vän­ta all­ra längst för en hy­res­rätt var Riks­by med en snit­tid på 14,2 år. Tätt följt av Abra­hams­berg med 13,9 år.

Den som ställt sig i bo­stads­kön da­gen man fyll­de 18 kom­mer allt­så va­ra 32 år in­nan en lä­gen­het i Riks­by är möj­lig. Om de siff­ror­na kom­mer va­ra mer op­ti­mis­tis­ka fram­ö­ver är ovisst.

– Det är svårt att sä­ga när vi ham­nar i en mark­nad i ba­lans. När det byggs så myc­ket att en del av bo­stads­bris­ten byggs bort så kom­mer vi se stil­lastå­en­de kö­er och på långt sikt sjun­kan­de kö­tid. Men vi är in­te där än, un­der 2017 fort­sat­te kö­er­na att öka över­allt, sä­ger Ma­ri­ka Nord­ström.

Men hon lyf­ter än­då en li­ten ljus­ning:

– Vi har sett att kö­ti­der­na till stu­dent­bo­stä­der har stan­nat upp. Så den mark­na­den har kanske ham­nat li­te mer i ba­lans.

Det är svårt att sä­ga när vi ham­nar i en mark­nad i ba­lans.

FOTO: LINDA GREN

VÄN­TAN. I Abra­hams­berg får man köa i 13,9 år för en hy­res­rätt. Snit­tet i Brom­ma lig­ger på 10,9 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.