EN VIK­TIG F REST LLNING MED SVÅ­RA ÄMNEN

Åt­ton­de mars är det pre­miär för vå­rens sto­ra sats­ning på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern i Väl­ling­by. ”Den vän­der sig till al­la ut­sat­ta barn”, sä­ger re­gis­sö­ren Mia Winge om fö­re­ställ­ning­en ”Ka­tit­zi”.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Eve­li­na Hertz

Det är tors­dag och en­semb­len bakom vå­rens fö­re­ställ­ning ”Ka­tit­zi” på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern i Väl­ling­by re­par i B-sa­len. Fö­re­ställ­ning­en ba­se­ras på bokse­ri­en med sam­ma namn, skri­ven av Ka­ta­ri­na Tai­kon.

– Vi är re­do, vi kan kö­ra pre­miär imor­gon, ha­ha, sä­ger skå­de­spe­la­ren Isa Aoui­fia som spe­lar Ka­tit­zis pap­pa.

Fem vec­kor till pre­miär

Men det är fort­fa­ran­de fem vec­kor kvar till pre­miä­ren. Att det blir just den åt­ton­de mars, sam­ma dag som in­ter­na­tio­nel­la kvin­no­da­gen, är ing­en slump, en­ligt re­gis­sö­ren Mia Winge.

– Ka­ta­ri­na Tai­kon är en fan­tas­tiskt ikon. Hon skrev böc­ker­na om Ka­tit­zi som en del i sin kamp för ro­mers rät­tig­he­ter och vi har valt att ge­stal­ta även hen­ne i fö­re­ställ­ning­en. Tan­ken är att få med ett vux­et per­spek­tiv med nå­gon som minns och kan för­hål­la sig till det som sker på sce­nen, sä­ger Mia Winge.

Hon be­rät­tar att de har ta­git del av allt som skri­vits och fil­mats om Ka­ta­ri­na Tai­kon och även haft kon­takt med fa­mil­je­med­lem­mar för att få en så kom­plett bild som möj­ligt.

Fick in­te gå i sko­la

Be­rät­tel­ser­na om Ka­tit­zi tar av­stamp i Ka­ta­ri­na Tai­kons upp­växt i sin roms­ka fa­miljs lä­ger i Sve­ri­ge. Ti­den fram till 1960-ta­let när roms­ka barn in­te fick gå i sko­la och de­ras för­äld­rar in­te fick ha en lä­gen­het – ba­ra för att de var ro­mer.

– Fö­re­ställ­ning­en hand­lar om re­san till att bör­ja bli stolt över den man är och att få va­ra den per­so­nen. Ka­ta­ri­na Tai­kon skrev böc­ker­na för al­la ut­sat­ta barn och många kan kän­na igen sig i Ka­tit­zi och öns­kan om att få blom­ma ut, sä­ger Mia Winge.

Fö­re­ställ­ning­en rik­tar sig till al­la från åt­ta år, men barn ska ha vux­et säll­skap med sig. Det be­ror på att fle­ra tunga ämnen som ra­sism och barn­miss­han­del be­rörs.

– Vi har fun­de­rat över vis­sa par­ti­er och tänkt ”ska vi verk­li­gen ha med det här”? Men barnen kom­mer att för­stå, de le­ver in­te hel­ler ba­ra i ett ro­sa skim­mer. Och vi finns där för att pra­ta ef­teråt om nå­gon vill det, sä­ger skå­de­spe­la­ren Linda Kun­ze, som spe­lar Ka­tit­zis sys­ter Ro­sa Tai­kon.

Vik­tig fö­re­ställ­ning

En­semb­len är överens om att de svå­ra äm­ne­na gör det till en än­nu vik­ti­ga­re fö­re­ställ­ning för barn att se. För­hopp­ning­en är att den ska väc­ka bå­de tan­kar och hopp hos publi­ken.

– Man ska in­te skyg­ga för att pra­ta om svå­ra ämnen med barn och den slu­tar hopp­fullt och ljust. För­hopp­nings­vis går publi­ken där­i­från med käns­lan av ” kan hon så kan jag”, sä­ger Mia Winge.

För­hopp­nings­vis går publi­ken där­i­från med käns­lan av ”kan hon så kan jag’’.

Me­liz Karl­ge, Si­ham Shu­ra­fa och Isa Aoui­fia in­går i en­semb­len som sät­ter upp Ka­tit­zi på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern Väl­ling­by i mars.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

RE­PAR. Si­ham Shu­ra­fa, som spe­lar Ka­tit­zi, re­par in­för Stads­tea­terns nya upp­sätt­ning i Väl­ling­by.

Me­liz Karl­ge, Si­ham Shu­ra­fa och Isa Aoui­fia in­går i en­semb­len.

Linda Kun­ze och Me­liz Karl­ge pra­tar med re­giss­sö­ren Mia Winge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.