Blir par­re­la­tio­ner till ett ”fäng­el­se” den 14 feb­ru­a­ri?

Bromma Tidning - - HEJ BROMMA - LOU­I­SE BORNHALL Re­por­ter Pra­ta med mig! lou­i­se.bornhall @di­rekt­press.se

” Hej Lou­i­se, vad ro­ligt att du vill äta hos oss. Du har ett bord för 2 per­so­ner. Vid för­se­ning på mer än 15 mi­nu­ter upp­hör bok­ning­en att gäl­la.”

Det är mit­ten av ja­nu­a­ri och en hel må­nad kvar till al­la hjär­tans dag, och jag har re­dan bo­kat bord på en re­stau­rang för mig och min kil­le. För­ra året den 14 feb­ru­a­ri var vi på bio ut­an att ha tänkt på att man kan bli rätt hung­rig ef­ter ett par tim­mar i bi­omörk­ret. Al­la re­stau­rang­er var såklart full­bo­ka­de av par som satt och mys­te med varand­ra med tän­da ljus mel­lan sig, så det slu­ta­de med att vi åt sladd­ri­ga dump­lings på ett snabb­mat­stäl­le. In­te pre­cis höj­den av ro­man­tik.

I år ska miss­ta­get in­te gö­ras om, tänk­te jag och bo­ka­de där­för bord i god tid. Jag sm­sa­de bok­nings­be­kräf­tel­sen till min kil­le, som di­rekt sva­ra­de ”Det är ju en ons­dag, så vi får gå på Berg­man­film in­nan”.

Här krävs li­te bak­grund. I år fi­rar Ing­mar Bergman 100 år, och en bi­o­graf in­ne i stan vi­sar hans samt­li­ga verk, en film var­je ons­dag un­der he­la året. Min kil­le har be­stämt sig för att gå på al­la fil­mer. Nu rå­kar al­la hjär­tans dag in­fal­la på en ons­dag, så­le­des ska vi se en Berg­man­film då. Strax kom­mer näs­ta sms. ”Ibland är det en in­tro­duk­tion till fil­men in­nan den bör­jar, så ris­ken finns att vi in­te hin­ner till re­stau­rang­en in­nan bok­ning­en upp­hör...”.

Jag god­kän­ner att vi går och ser Berg­man­fil­men. Se­dan får jag re­da på vad den he­ter. Fäng­el­se.

Här in­till har vi ställt en­kät­frå­gan vil­ken den värs­ta dejt­tab­ben är. Mitt svar på en­kät­frå­gan ly­der där­för: den värs­ta dejt­tab­ben är att ta med din part­ner på en film som he­ter Fäng­el­se på al­la hjär­tans dag. Håll gär­na tum­mar­na f örat tvi hin ner­till re­stau­rang­bok­ning­en.

■■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.