Mys­tiskt hål i Spånga: ”Livs­far­ligt att tril­la i”

Vad är det för ett märk­ligt hål vid järn­vägs­spå­ren i Spånga, frå­ga­de sig en lä­sa­re. Nu lo­var Tra­fik­ver­ket att de ska se över sä­ker­he­ten.

Bromma Tidning - - VÄSTERORT - So­fia White

I hös­tas upp­märk­sam­ma­de Spång­a­bon Bert Ru­baszkin ett bygg­ar­be­te in­till järn­vägs­spå­ren i Spånga. På plat­sen, snett un­der Spånga­vi­a­duk­ten, syn­tes sto­ra gjut­for­mar och gräv­ma­ski­ner i färd med att grä­va en myc­ket djup grop.

– Jag blev så ny­fi­ken på vad de gjor­de att jag var ne­re och snac­ka­de med gub­bar­na. De skul­le bor­ra sig in un­der järn- vägen, sa de. Men i de­cem­ber slu­ta­de de tvärt att job­ba, sä­ger Bert Ru­baszkin.

Kvar på plat­sen läm­na­des ett ” hål”, om­gi­vet av be­tong­skal, på fle­ra me­ter i di­a­me­ter.

Hå­let är in­häg­nat, men sta­ke­ten är nedriv­na på fle­ra håll och går lätt att pas­se­ra.

– Det ser djupt ut! Det finns ett järn­sta­ket runt, men ett barn kan lätt ta sig in un­der räc­ket. Tril­lar man i kan det va­ra livs­far­ligt, sä­ger Bert Ru­baszkin.

Tra­fik­ver­ket, som ar­be­tar med Mäl­ar­ba­nan i om­rå­det, för­kla­rar att gro­pen är en så kal­lad sänk­brunn. Den ska an­vän­das vid ar­be­tet med att dra en dag­vat­ten­led­ning un­der järn­vä­gen.

Att ar­be­tet står still me­nar de be­ror på att de in­te kan ar­be­ta så länge tå­gen rul­lar. En­ligt Tra­fik­ver­ket kom­mer brun­nen först att täc­kas över per­ma­nent till som­ma­ren, då en läng­re av­stäng­ning ska äga rum.

– De ska se över stängs­ling­en in till ar­bets­om­rå­det och även sät­ta skydd över brun­nen, skri­ver Ma­ria Tay­lor, kom­mu­ni­ka­tör på Tra­fik­ver­ket, i ett mejl.

FOTO: PRIVAT

”SER DJUPT UT”. Vad är det här för ett hål in­till järn­vä­gen i Spånga egent­li­gen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.