Bu­tiksjät­tar i Ci­ty tving­as tän­ka nytt

Ökad nät­han­del pres­sar bu­ti­ker­na i Stock­holm. Ex­pert spår fle­ra stäng­ning­ar fram­ö­ver och re­dan nu tving­as stor­bu­ti­ker att tän­ka om för att be­hål­la kun­der­na. Ett nytt af­färs­kon­cept öpp­nar snart i Ci­ty.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - El­la Sö­der­berg

H&M:s se­nas­te kvar­tals­siff­ror var dyst­ra, för någ­ra vec­kor se­dan gick svens­ka kläd­mär­ket Boo­me­rang i kon­kurs, och i da­gar­na med­de­la­de även mär­ket Marc O’Po­lo att de­ras sista bu­tik i lan­det stäng­er. Är det en trend som kom­mer att hål­la i sig?

Ja, me­nar Mi­kael Sand­ström, branschord­fö­ran­de för Svensk Han­del Stil. En­ligt ho­nom kom­mer bå­de fle­ra ked­je­fö­re­tag och mind­re bu­ti­ker att stänga i fram­ti­den.

Höga hy­ror och ökad nät­han­del i kom­bi­na­tion med att många idag hand­lar moms­fritt från ut­lan­det gör det svårt för bu­ti­ker att stå pall.

– E-han­deln har ta­git ett ti­ger­språng un­der 2017 och det bör­jar sy­nas nu. Sam­ti­digt har hy­res­ni­vå­er­na höjts för af­fä­rer­na, vil­ket gör att mar­gi­na­ler hos klä­d­af­fä­rer­na minskar, sä­ger Mi­kael Sand­ström.

Mås­te an­pas­sa sig

Andre­as Hat­zi­ge­or­gi­ou, chefse­ko­nom på Stock­holms Han­dels­kam­ma­re, är in­ne på sam­ma spår.

Bu­ti­ker oav­sett stor­lek mås­te an­pas­sa sig ef­ter ehan­deln, även om han in­te vill sia om nya sto­ra stäng­ning­ar.

Men fy­sis­ka af­fä­rer bör fo­ku­se­ra på de kva­li­té­er en e- bu­tik in­te har, som den per­son­li­ga ser­vicen.

’’Mås­te va­ra på tå’’

AMF Fas­tig­he­ter som bland an­nat äger Mood-gal­le­ri­an, Ur­ban Es­cape, Ring­en, Fäl­tö­versten och Väs­ter­malms­gal­le­ri­an an­pas­sar sig ge­nom att tän­ka nytt. Fas­tig­hetsjät­ten hål­ler just nu på att byg­ga af­färs­kon­cep­tet The Lob­by som öpp­nar i mars och lig­ger in­till Mood-gal­le­ri­an.

– Vi mås­te va­ra på tå och för AMF Fas­tig­he­ter är The Lob­by en väg fram­åt, sä­ger Marcus Hall­berg, press­in­for­ma­tör på Väs­ter­malms­gal­le­ri­an.

Det kan lik­nas vid en gal­le­ria, men fun­ge­rar mer som ett showroom och be­skrivs som en test­platt­form för framtidens han­del. Hand­la­re hyr in sig på be­grän­sad tid i mind­re lo­ka­ler och hy­res­kon­trak­tet kan va­ra så kort som en må­nad. I bu­ti­ken kan bå­de e- fö­re­tag och fy­sis­ka bu­ti­ker mark­nads­fö­ra spe­ci­fi­ka pro­duk­ter och kol­lek­tio­ner, för att stär­ka sitt va­ru­mär­ke ut­an att be­hö­va ha en hel fy­sisk bu­tik.

– Med The Lob­by vill vi till­sam­mans med hy­res­gäs­ter­na och kon­su­men­ter­na dri­va ut­veck­ling­en för he­la bran­schen, vi kom­mer att kun­na job­ba flex­i­belt och närm­re kon­su­men­ter­na för att kun­na ge dem en ny bu­tiksupp­le­vel­se, sä­ger An­ne­lie Gull­ström, af­färs­ut­veck­lings­chef på AMF Fas­tig­he­ter.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

UT­MA­NING. ”Vi mås­te va­ra på tå”, sä­ger Marcus Hall­berg, press­in­for­ma­tör på Väs­ter­malms­gal­le­ri­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.