Po­li­sen var­nar: Döds­drog säljs på ga­tan som ta­blett

Folk tror de tar lug­nan­de ”ben­so” – men får i sig den livs­far­li­ga dro­gen fen­ta­nyl. Nu var­nar po­li­sen för far­li­ga fals­ka ta­blet­ter som säljs som nar­ko­ti­ka på ga­tan i Stock­holm.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM -

Se­dan no­vem­ber för­ra året har po­li­sen gjort ett ti­o­tal be­slag av de fals­ka ta­blet­ter­na.

De lik­nar Xa­nax-sta­var el­ler Oxycon­tin och säljs som lug­nan­de ”ben­so”. Men när ta­blet­ter­na ana­ly­se­rats har de vi­sat sig in­ne­hål­la två far­li­ga sub­stan­ser av den livs­far­li­ga dro­gen fen­ta­nyl.

Nu går po­li­sen ut med en var­ning på sin hem­si­da:

– Cyklo­propyl­fen­ta­nyl är en av de far­li­gas­te fen­ta­nylsub­stan­ser som finns. Ba­ra un­der and­ra halv­å­ret 2017 or­sa­ka­de den över 60 döds­fall i Sve­ri­ge, sä­ger Stewe Alm vid na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning­ens un­der­rät­tel­se­en­het i ett ut­ta­lan­de.

Fen­ta­nyl är en myc­ket far­lig drog som är upp till 50 gång­er star­ka­re än he­ro­in. En­ligt po­li­sens ana­ly­ser har ta­blet­ter­na in­ne­hål­lit just cyklo­propyl­fen­ta­nyl el­ler cy­klo­pen­tyl­fen­ta­nyl.

Lät­ta att överdo­se­ra

Han­del av sub­stan­ser­na fö­re­kom­mer på in­ter­net – där de i vis­sa fall säljs lag­ligt – trots att de är myc­ket obe­räk­ner­li­ga och lät­ta att överdo­se­ra.

Ben­so, som de fals­ka ta­blet­ter­na för­sö­ker ef­ter­lik­na, är nar­ko­tika­klas­sa­de lä­ke­me- del som är van­li­ga vid bland­miss­bruk med al­ko­hol och and­ra dro­ger. Att kom­bi­ne­ra ben­so med fen­ta­nyl är för­e­nat med stor risk för and­nöd, överdos och di­rekt livs­fa­ra.

Po­li­sens be­slag av de fals­ka ta­blet­ter­na ger ing­en led­tråd var de är in­köp­ta. Men att de är kon­cen­tre­ra­de till Stock­holm kan en­ligt po­li­sen ty­da på att det hand­lar om nå­gon form av ga­tu­han­del här. Det är ock­så van­ligt att fals­ka lä­ke­me­del säljs via in­ter­net.

Ta­blet­ter­na som po­li­sen var­nar för finns i två va­ri­an­ter. Den ena ser ut som Xa­nax-sta­var. Den and­ra ser ut som Oxycon­tin, men är märk­ta med tex­ten ”OP 80”.

Po­li­sen är in­tres­se­rad av all in­for­ma­tion om ur­sprung, för att få stopp på sprid­ning-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.