För­sla­get från C: Bygg tre nya fly­tan­de bad in­ne i stan

Fler fly­tan­de ci­ty­bad med ser­ve­ring, hopp­torn och bryg­gor. Det vill Cen­ter­par­ti­et att stock­hol­mar­na och be­sö­ka­re ska få nju­ta av som­mar­tid.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Mim­mi Ep­ste­in

Cen­ter­par­ti­et vill ha fler ci­ty­bad i Stock­holm. För att ”be­ja­ka Stock­holms när­het till vat­ten” vill Cen­ter­par­ti­et att man an­läg­ger fly­tan­de ci­ty­bad i Hjort­ha­gen, Rid­dar­hol­men och Ham­mar­by sjö. Tan­ken är att ba­den ska ha bryg­gor, hy­gi­en­fa­ci­li­te­ter, hopp­torn och ser­ve­rings­möj­lig­he­ter.

– Un­der den för­ra man­dat­pe­ri­o­den lyc­ka­des vi få ige­nom ett så­dant i Tan­to och nu vill vi att det ska fin­nas på fler stäl­len. Till ex­em­pel i Hjort­ha­gen där det byggs så myc­ket nya bo­stä­der, sä­ger Ka­rin Ernlund, grupple­da­re för Cen­ter­par­ti­et i Stock­holms stad, som kon­sta­te­rar att vat­ten­kva­li­te­ten är ett pro­blem.

– Det finns lös­ning­ar som man har ta­git till i and­ra stä­der i form av en bas­säng som man sän­ker ner i vatt­net. På det sät­tet får stock­hol­mar­na käns­lan av att de ba­dar i sjön, fort­sät­ter hon.

Alex­an­der Lind­holm (S), ord­fö­ran­de i id­rotts­nämn­den, sä­ger ”var­ken bu el­ler bä” till för­sla­get.

– Det är ute på re­miss och ex­per­ti­sen på för­valt­ning­ar­na ska ut­re­da om det är rim­ligt och till vil­ken kost­nad i så fall. Ut­i­från det kom­mer vi att bil­da oss en upp­fatt­ning, sä­ger han.

För­sla­get är ute på re­miss till och med mars.

FOTO: JANNIE FLODMAN

FLER BAD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.