Mot­vind för stans förs­ta katt­kafé

Ny­fik­na lä­sa­re har hört av sig och und­rar hur det går för Sve­ri­ges förs­ta katt­kafé som ut­lo­vats på Sö­der­malm. Vi ring­de upp Dirk Lü­ders, hjär­nan bakom The Cat Cor­ner, för att kol­la läget.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Sop­hie Stig­fur 073-600 69 09 sop­hie.stig­fur@di­rekt­press.se

Katt­fan­tas­ten Dirk Lü­ders har in­te gett upp hop­pet om ett katt­kafé i Stock­holm – trots mot­stånd.

... Dirk Lü­ders, hur går det egent­li­gen?

– Vi fort­sät­ter att job­ba för det­ta, även om ef­ter­frå­gan är stor så har vi in­te rik- tigt fått in de peng­ar som krävs än. Men jag hål­ler på att dis­ku­te­ra med oli­ka in­ve­ste­ra­re och tror att fi­nan­sie­ring kan bli klart un­der vå­ren. Se­dan ska vi hit­ta en lämp­lig lo­kal på Sö­der­malm ock­så.

Har ni sik­tet på nå­gon sär­skild lo­kal?

– Det är svå­ra­re än man tror. The Cat Cor­ner ska in­te tilla­ga nå­got eget ut­an ta emot le­ve­ran­ser av fi­ka, så vi be­hö­ver ing­et kök. Sam­ti­digt mås­te vi ha till­stånd för att ha ett kök, för att få öpp­na ett kafé. Så det gäl­ler att hit­ta en plats där det­ta fun­ge­rar, ihop med till­stånd från läns­sty­rel­sen och så vidare.

Kän­ner ni av su­get från stock­hol­mar­na?

– Ja, vi har lagt upp en re­klam­film på Fa­ce­book som har vi­sats 120 000 gång­er och och ock­så de­lats väl­digt myc­ket. Många är in­tres­se­ra­de. Sam­ti­digt mär­ker man ett mot­stånd hos en del bo­stads­rätts­för­e­ning­ar som först är po­si­ti­va, men som bac­kar när de får hö­ra att det är nio kat­ter in­blan­da­de.

Är Stock­holm verk­li­gen re­do för det här då?

– Det tar kanske läng­re tid än vi trott, idén upp­fat­tas fort­fa­ran­de som li­te kons­tig av många här och man är in­te be­redd att ta ris­ken det in­ne­bär med en an­norlun­da verk­sam­het. Det är sorg­samt när vi vet hur bra det går för de över 50 katt­kafé­er­na som finns i till ex­em­pel To­kyo och Lon­don, sä­ger Dirk Lü­ders.

PEPP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.