De spe­lar på Grö­nan i som­mar

Ba­ra 5 av 23 bo­ka­de ak­ter är kvin­nor

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Ka­rin Win­ter

Grö­nan har nu bör­jat släp­pa bok­ning­ar­na till som­ma­rens kon­ser­ter. Av de sto­ra nam­nen har många någ­ra sa­ker ge­men­samt: De är män och gam­la rä­var in­om mu­si­k­in­du­strin. Bil­ly Idol, Eu­ro­pe, The Bree­ders, Beck, Alice in Chains och Ma­rilyn Man­son är någ­ra på lis­tan som upp­fyl­ler de kri­te­ri­er­na. Hit­tills är 23 namn släpp­ta, men to­talt ska det bli över 60 kon­ser­ter.

Än så länge ly­ser kvin­nor­na med sin från­va­ro. Ba­ra fem av de to­talt 23 ak­ter som släppts hit­tills är kvin­nor.

– Själv­klart skul­le vi vil­ja se fler kvinn­li­ga ar­tis­ter på vå­ra sce­ner. Det är en myc­ket vik­tig frå­ga som vi job­bar ak­tivt med, sä­ger An­ni­ka Tro­se­li­us, in­for­ma­tions­chef på Grö­na Lund.

För­ra året var en tred­je­del av al­la ak­ter kvinn­li­ga och en­ligt An­ni­ka Tro­se­li­us finns ett stän­digt fo­kus på att få in så många kvin­nor som möj­ligt.

– Om det ba­ra var upp till oss och vil­ka vi vil­le ha på vå­ra sce­ner skul­le vi haft en myc­ket jäm­na­re köns­för­del­ning. Men det är många fak­to­rer som spe­lar in när vi läg­ger puss­let med vårt kon­sert­pro­gram och vi får in­te all­tid möj­lig­het att bo­ka just de ar­tis­ter­na som vi vill ha, sä­ger hon.

– I grund och bot­ten är det här ock­så ett stör­re pro­blem som bott­nar i he­la mu­sik­bran­schen, som in­te är jäm- ställd. Men det är en vik­tig frå­ga för oss, som vi kom­mer att fort­sät­ta job­ba hårt med.

Men trots sned­för­del­ning­en är An­ni­ka Tro­se­li­us nöjd med kon­sert­som­ma­ren 2018. Per­son­li­gen är höjd­punk­ten Thir­ty Se­conds To Mars och Sil­va­na Imam, en­ligt An­ni­ka Tro­se­li­us.

– De har bå­da spe­lat hos oss ti­di­ga­re och des­sa kon­ser­ter var rik­tigt sto­ra upp­le­vel­ser för mig.

Kom­mer det bli nå­gon stor över­rask­ning i år?

– Det be­ror nog på vad man me­nar med över­rask­ning och vad man för­vän­tar sig. Men jag kan lo­va att det finns många grym­ma ar­tis­ter på vår bok­nings­lis­ta.

Vem skul­le va­ra den op­ti­ma­la bok­ning­en?

– Oj, det finns så många. Om jag får dröm­ma helt fritt, och in­te be­hö­ver tän­ka på om ar­tis­ten egent­li­gen skul­le dra för myc­ket publik för Grö­nan skul­le jag nog sä­ga Ste­vie Won­der, Bru­no Mars el­ler Beyon­cé. Tänk att få bju­da stock­hol­mar­na på det.

FOTO: MOSTPHOTOS

MANLIGT. Det blir myc­ket män på Grö­nans scen i som­mar. MAJ Mack­le­mo­re. Go­gol Bor­del­lo. Sil­va­na Imam. Man­do Di­ao.

JU­NI Ma­rilyn Man­son. Qu­e­ens of The Sto­ne Age. Beck. Bri­an Fal­lon & How­ling We­at­her. Ri­se Against. Alice in Chains. Pro­hets of Rage. The Bree­ders.

JU­LI The Offspring. Good Har­vest. Bil­ly Idol. Zig­gy Mar­ley.

AU­GUSTI The Hel­lacop­ters. Goo Goo Dolls. Mol­ly San­dén. Sä­kert. Thir­ty Se­conds. To Mars. Me­lis­sa Horn. Eu­ro­pe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.