Hy­res­rät­ter till max HYRESRÄTTSREKORD.

För förs­ta gång­en på många år byggs det fler hy­res­rättslä­gen­he­ter än bo­stads­rättslä­gen­he­ter i Stock­holm. Och pro­gno­sen är att det fort­sät­ter.

Bromma Tidning - - HEMMA -

Un­der 2018 kom­mer det byg­gas 4200 hy­res­rät­ter i Stock­holm, och ”ba­ra” 3300 bo­stads­rät­ter. Det här är ovan­ligt på Stock­holms bo­mark­nad.

– Nu ser vi svart på vitt hur po­li­ti­ken på­ver­kar. Un­der många år har hy­res­rät­ter, främst kom­mu­na­la, va­rit låg­pri­o­ri­te­ra­de. Men nu har vi i ma­jo­ri­te­ten änd­rat det här, sä­ger Jan Va­le­skog (S), stads­bygg­nads­bor­gar­råd.

Nu­va­ran­de pro­duk­tions­takt in­ne­bär att an­ta­let hy­res­rät­ter som på­bör­jats näs­tan har för­dubb­lats sen för­ra man­dat­pe­ri­o­den då i ge­nom­snitt 1580 hy­res­rät­ter på­bör­ja­des var­je år.

Men att det röd­grön­ro­sa sty­ret i Stads­hu­set tar åt sig äran är helt upp­åt väg­gar­na, en­ligt op­po­si­tio­nen.

– Att få fram nya bo­stä­der har enormt långa led­ti­der. Det vi nu ser re­sul­ta­tet av är det ar­be­te vi la­de ner un­der för­ra man­dat­pe­ri­o­den, sä­ger Jo­a­kim Lars­son (M), op­po­si­tions­bor­gar­råd.

Stu­dent­lä­gen­he­ter

En­ligt ho­nom är för­kla­ring­en till den höga an­de­len hy­res­rät­ter att det just nu byggs många stu­dent­lä­gen­he­ter i Stock­holm, vil­ket skru­var upp hy­res­rättsta­len.

– Al­li­an­sen fat­ta­de be­slut om 9 000 stu­dent­lä­gen­he­ter, vil­ket gör att vi in­om ett par år har byggt ikapp be-

FOTO: MOSTPHOTOS

An­tal bo­stä­der

5000 4000 3000 2000 1000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 REKORDTAKTER. An­ta­let hy­res­rät­ter som byggs nu är på re­kord­ni­vå­er, vil­ket ser ut att fort­sät­ta un­der 2019. 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.