Kas­kad re­no­ve­ras – för tu­sen­tals kro­nor

Tack va­re någ­ra hund­ra­tu­sen kro­nor i bi­drag från sta­den är nu te­a­ter Kas­kad ett steg när­ma­re åter kun­na bli en bi­o­graf. Nu drar gäng­et bakom te­a­tern igång re­no­ve­ring – och de vill ha Brom­ma­bor­nas hjälp.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Ellinor Prawitz

Gäng­et bakom te­a­ter Kas­kad i Blac­ke­berg dröm­mer om att lå­ta bi­o­gra­fen åter­se si­na for­na glans­da­gar ge­nom en om­fat­tan­de re­no­ve­ring som ska gö­ra det möj­ligt att åte­ri­gen ha film­vis­ning­ar i lo­ka­ler­na. För­ra året gick man ut stort med att man skul­le star­ta en in­sam­ling där all- män­he­ten kun­de bi­dra.

Men ty­värr gick in­sam­ling­en in­te så bra. Dä­re­mot blev det ny­li­gen klart att OffStock­holm, som dri­ver Kas­kad, får 327 000 kro­nor i ut­veck­lings­stöd av Stock­holms stad för att kun­na för­verk­li­ga dröm­mar­na.

– De har tyckt att det är en fin idé, sä­ger Mi­kae­la Ribb­he­den, verk­sam­hets­le­da­re på OffStock­holm som dri­ver Kas­kad.

Den 14 feb­ru­a­ri är det där­med dags att på­bör­ja om­vand­ling­en. Nu sö­ker man fri­vil­li­ga som vill hjäl­pa till med bland an­nat riv­ning, spack­ling och mål­ning.

– Vi kom­mer ri­va ut golv­mat­tan, spack­la gol­vet och fixa och trixa. Det ska byg­gas bist­ro­del och sce­nen ska sli­pas och ol­jas. Så det är li­te att gö­ra nu fram­ö­ver, sä­ger Mi­kae­la Ribb­he­den.

Du be­hö­ver in­te va­ra nå­gon snic­kar­gud för att va­ra till hjälp.

– Vi kom­mer hål­la på bå­de mor­gon och kväll, så vi be­hö­ver all hjälp vi kan få med allt från att skru­va i skru­var och till att pep­pa, det spe­lar ing­en roll, sä­ger Mi­kae­la Ribb­he­den.

Spa­na in offstock­holm.se för mer in­fo.

FOTO: KAROLINE MONTERO ARAYA

RE­NO­VE­RAS. Kas­kad ska få ett lyft. Mi­kae­la Ribb­he­den (tv) till­sam­mans med An­ne-Li Ra­mi­rez Van de Graaf, re­gis­sör och konst­när­lig le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.