Gam­la Ka­ro­lins­ka kan bli bo­stä­der

Lands­ting­et gör en mil­jard­af­fär och säl­jer Gam­la Ka­ro­lins­ka, som ska gö­ras om till 1000 nya bo­stä­der.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Mi­chael Toll

Det är hu­vud­bloc­ket på gam­la Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hus som lands­ting­et nu säl­jer för 2,3 mil­jar­der kro­nor.

Det är den störs­ta fas­tig­hets­för­sälj­ning­en som Stock­holms läns lands­ting har gjort.

– Det känns jät­te­bra. Det är en fan­tas­tisk bra af­fär som lands­ting­et har gjort, sä­ger Paul Lin­dquist (M), fas­tig­hets- och in­ve­ste­rings­lands­tings­råd.

Det är fas­tig­hets­ä­ga­ren Ni­am som är kö­pa­re, och pla­nen är att gö­ra om bygg­na­den till to­talt 1000 bo­stä­der. Sto­ra de­lar av Gam­la Ka­ro­lins­ka är dock blå­klas­sad, vil­ket gör att bygg­na­dens fa­sa­der in­te får gö­ras om.

– Ge­nom att vi säl­jer re­dan nu får kö­pa­ren möj­lig­het att dri­va de­talj­pla­ne­ar­be­tet. Vi får dess­utom loss 45 pro­cent av kö­peskil­ling­en på 2,3 mil­jar­der re­dan nu, vil­ket stär­ker lands­ting­ets eko­no­mi, sä­ger Paul Lin­dquist.

Att flyt­ta över vår­den från gam­la Ka­ro­lins­ka och byg­ga ett nytt sjuk­hus var ett be­slut som fat­ta­des för över tio år se­dan, då den gam­la fas­tig­he­ten in­te är an­pas­sad ef­ter da­gens sjukvård och har sto­ra upp­rust­nings­be­hov.

– Det här är win- win. Lands­ting­et gör en väl­digt bra af­fär, och fas­tig­hets­ä­ga­ren Ni­am li­kaså. Det här är bra för al­la in­blan­da­de och en bra af­fär för skat­te­be­ta­lar­na, sä­ger Paul Lin­dquist.

Lands­ting­et kom­mer att ha kvar sin verk­sam­het fram till 2020, då allt ska flyt­ta in på Nya Ka­ro­lins­ka.

Den 13 feb­ru­a­ri klub­bas af­fä­ren i lands­tings­full­mäk­ti­ge.

FOTO: LINDA GREN

SJUKHUSVISTELSE. Om någ­ra år kan du bo­sät­ta dig i Gam­la Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.