PO­LI­TI­KER, VAD VILL NI GÖ­RA MED BROMMA?

Frå­gan om p-av­gif­ter väck­te star­ka käns­lor när fle­ra Stock­holms­po­li­ti­ker möt­te Brom­ma­bor­na.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - El­li­nor Prawitz el­li­nor.prawitz@di­rekt­press.se

De tre hu­vud­äm­ne­na för kväl­len, som ar­ran­ge­ra­des av Väs­ter­leds träd­gårds­stads­för­e­ning för­ra vec­kan, skul­le va­ra för­tät­ning, tra­fik och trygg­het. Men när den öpp­na frå­gestun­den drog igång blev det tyd­ligt att vis­sa äm­nen en­ga­ge­ra­de publi­ken mer än and­ra. De ny­in­för­da par­ke­rings­av­gif­ter­na var ett av dem.

– Brin­ner ni för det­ta? Jag kän­ner att det het­tar till, det är ett par hund­ra kro­nor i må­na­den och blo­det sval­lar, sa mo­de­ra­torn Wil­le Cra­fo­ord skämt­samt till publi­ken.

På frå­gan om vil­ka par­ti­er som kan tän­ka sig att ta bort av­gif­ter­na igen ef­ter va­let räck­te en­dast Mo­de­ra­ter­na och Sve­ri­ge de­mo­kra­ter­na upp han­den.

– Vi kan tän­ka oss att gö­ra lätt­na­der i p- av­gif­ter­na, sa Erik Slott­ner (KD).

”Gans­ka bra idé fak­tiskt”

Ce­ci­lia Ober­mül­ler (MP) var en av de som för­sva­ra­de preg­ler­na.

– Of­ta när man in­för nya av­gif­ter så blir de väl­digt ut­skäll­da. Men se­dan bru­kar de bli kvar, även vid byte av ma­jo­ri­tet. Det var li­ka­dant med träng­selskat­ter­na, sa hon.

Men p-av­gif­ter till trots – för den grupp som ha­de ta­git sig till Bromma gym­na­si­ums au­la så var det bo­stads­byg­gan­det som var den sto­ra hjär­te­frå­gan. Och frå­gor­na hand­la­de främst om vil­la­om­rå­de­nas ut­veck­ling.

– Hur ska vi för­tä­ta? Det går ju kans­ke in­te att gö­ra träd­gårds­sta­den till ett museum? frå­ga­de mo­de­ra­torn po­li­ti­ker­na (var­på en ur publi­ken ro­pa­de ”var­för in­te?!”).

– Just nu för­tä­tar vi i al­la om­rå­den i Stock­holm. Det är in­te okej att vis­sa om­rå­den ska fry­sa till is och bli museum, sa Ri­kard Hjort War­le­ni­us ( V) som sen kon­sta­te­ra­de att han kans­ke gjort sig impopulär i lo­ka­len som den som var­mast fö­re­språ­ka­de bo­stads­byg­gan­de.

För­tät­ning på an­nat håll

På frå­gan om vad man ska rös­ta på om man vill ha mind­re för­tät­ning räck­te en­dast Mar­tin West­mont (SD) upp han­den. Men samt­li­ga par­ti­er kon­sta­te­ra­de att det kans­ke in­te är bland träd­gårds­sta­dens vil­lor som det främs­ta bo­stads­byg­gan­det kom­mer ske. I stäl­let nämn­des plat­ser som nya Sol­val- las­ta­den och Bälls­ta hamn.

En an­nan snackis var spon­tan för­tät­ning­en–ett fe­no­men där bygg­her­rar kö­per upp en­skil­da vil­lor för att om­vand­la dem till fler­bo­stads­hus och på­går på fle­ra håll i Bromma.

– Jag är oro­ad. Vi be­hö­ver få stopp på ad hoc-riv­ning­ar­na av vil­lor. Vi mås­te åt­minsto­ne se till så att in­te riv­nings­lov sker på de­le­ga­tion, sa Ce­ci­lia Ober­mül­ler (MP).

Även tra­fik­si­tu­a­tio­nen lyf­tes med Bromma plan och Ulvsund­a­plan som två ex­em­pel på rik­ti­ga flask­hal­sar.

– Vi tror på över­däck­ning­ar, även om det är ett dyrt sätt att byg­ga på, sa Han­na Wistrand (L).

– Vi tyc­ker bland an­nat man kan tit­ta på hur man han­te­ra­rö­ver­gångs­stäl­le­na vid Bromma plans ron­del­len. Kan man till ex­em­pel få till bro­lös­ning­ar? sa Jo­han Pac­ca­mon­ti (M).

Det är in­te okej att vis­sa om­rå­den ska fry­sa till is och bli museum.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

HJÄRTEFRÅGOR. När den öpp­na frå­gestun­den drog igång blev det tyd­ligt att det var vis­sa äm­nen som en­ga­ge­ra­de publi­ken mer än and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.