Grönt ljus för mil­jö­zo­ner för bi­lar

Mil­jö­zo­ner får in­fö­ras i Stock­holm från 2020 men det skärp­ta die­sel­kra­vet får vän­ta yt­ter­li­ga­re två år. Det står nu klart ef­ter att re­ge­ring­en läm­nat be­sked i frå­gan.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

För­ra fre­da­gen gav re­ge­ring­en grönt ljus till lan­dets kom­mu­ner att in­fö­ra mil­jö­zo­ner för bil­tra­fik i stä­der­na. En­ligt di­rek­ti­ven får kom­mu­ner­na möj­lig­het att in­fö­ra tre oli­ka ty­per av zo­ner från och med 1 ja­nu­a­ri 2020. Sam­ti­digt med­de­la­des det att det in­te blir nå­got för­bud av äld­re die­sel­bi­lar för­rän 2022.

För Stock­holms del in­ne­bär det att ar­be­tet nu tar fart med att ut­for­ma en plan för vil­ka driv­me­del som får an­vän­das i vil­ka de­lar av sta­den.

– Det be­ty­der att vi kan sät­ta igång ar­be­tet i stan och be­stäm­ma hur vi ska in­fö­ra mil­jö­zo­ner­na. Vi är över­ens om att vi ska in­fö­ra mil­jö­zo­ner, nu gäl­ler det ba­ra att be­stäm­ma vil­ka om­rå­den det ska fin­nas i, sä­ger Stock­holms tra­fik­bor­gar­råd Da­ni­el Helldén (MP).

Tving­as tän­ka om

Beske­det in­ne­bär vis­sa för­änd­ring­ar av pla­ner­na för Stock­holm. Sta­den har ti­di­ga­re sagt nej till Trans­port­sty­rel­sens för­slag att gö­ra he­la in­ners­tan till mil­jö­zon. Men nu tving­as sta­den allt­så tän­ka om.

– Det här ak­tu­a­li­se­rar frå­gan om man ska ha mil­jö­zo­ner i he­la in­ners­tan från 2020 ef­tersom det nu är läg­re krav som de har lagt i mil­jö­zo­ner­na, sä­ger Da­ni­el Helldén.

– Trans­port­sty­rel­sen fö­reslog he­la in­ners­tan, det be­stäm­de vi att in­te ta. Nu blir det en an­norlun­da be­döm­ning där.

Frå­gan om mil­jö­zo­ner har splitt­rat Stock­holm. Pla­ner­na att för­bju­da äld­re die­sel­bi­lar med ut­släppskrav Eu­ro 5 el­ler säm­re i de­lar av sta­den har bland många bi­lä­ga­re väckt ils­ka och oro för vad som ska hän­da med al­la fordon som in­te upp­fyl­ler de nya kra­ven. Nu se­na­re­läggs allt­så den möj­lig­he­ten.

Tra­fik­bor­gar­rå­det med­ger att han har för­stå­el­se för det miss­nö­je som har upp­stått bland vis­sa bi­lä­ga­re.

– Min kom­men­tar är att man ska fun­de­ra på om det på­ver­kar mig som bi­lä­ga­re. Kör jag i in­ners­tan? Och be­hö­ver jag kö­ra i in­ners­tan? Gör man in­te det så på­ver­kas man in­te. Det här kom­mer en­bart drab­ba dem som kör die­sel­bil i in­ners­tan, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Be­ar­be­tas i snabb­fi­len

Frå­gan ska nu be­ar­be­tas skynd­samt av sta­den och den 11 april ska re­fe­rens­grup­pen fat­ta be­slut om for­mel­la prin­ci­per.

– Min för­hopp­ning är att det ska va­ra klart så snart som möj­ligt. Det här hand­lar om att få bort de skad­li­ga ut­släp­pen och för­bätt­ra häl­san.

Man ska fun­de­ra på om det på­ver­kar mig som bi­lä­ga­re. Kör jag i in­ners­tan? Och be­hö­ver jag kö­ra i in­ners­tan?

FOTO: MOSTPHOTOS

SMUTS VÄCK. Tra­fik­bor­gar­råd Da­ni­el Helldén (MP) vill ha för­bud mot smut­si­ga bi­lar så snart som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.