Bygg­lov – det nya att räk­na in i skol­va­let?

Många frisko­lor sit­ter med ut­gå­en­de bygg­lov för si­na lo­ka­ler och kan tving­as flyt­ta. Då kan bygg­lo­vet bli yt­ter­li­ga­re en fak­tor att be­hö­va räk­na med när det är dags att väl­ja skola.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou So­fia White

I de­cem­ber stod 200 barn plöts­ligt ut­an skola, när Svens­ka in­ter­kul­tu­rel­la sko­lan i Spånga tving­a­des stänga ef­ter be­slut från Skol­in­spek­tio­nen. En del i be­slu­tet var att sko­lan in­te ha­de någ­ra lo­ka­ler att va­ra i ef­ter jul­lo­vet, då av­ta­let sagts upp och sko­lan in­te ha­de lyc­kats hit­ta nå­gon ny plats. En an­nan an­led­ning var att det fanns sto­ra bris­ter på sko­lan.

Att lö­sa det blev ele­ver­nas hem­kom­mu­ners upp­gift – som en­ligt lag är skyl­di­ga att er­bju­da skol­plats åt si­na ele­ver.

Var tred­je häng­er löst

Ut­ma­ning­en att hit­ta nya lo­ka­ler inom en snar fram­tid står fle­ra frisko­lor i Väs­te­rort in­för, även där verk­sam­he­ten fun­ge­rar bra. Näs­tan var tred­je fri­sko­la i Väs­te­rort (Bromma, Spånga-Tens­ta, Häs­sel­byVäl­ling­by) sit­ter näm­li­gen på tids­be­grän­sa­de bygg­lov.

– Många frisko­lor eta­ble­ra­de sig för 10-15 år se­dan och då fanns det in­te en mas­sa skol­lo­ka­ler ”över”. De be­höv­de eta­ble­ra sig där det gick och fick då tids­be­grän­sa­de bygg­lov, sä­ger Ka­ta­ri­na Haglund, en­hets­chef för ytt­re Väs­te­rort på bygg­lovs­av­del­ning­en i Stockholms stad.

För att få star­ta en skola mås­te Skol­in­spek­tio­nen god­kän­na lo­ka­ler­na. Och lo­ka­ler som läm­par sig för skola är det en skri­an­de brist på i Stock­holm. Med ett tids­be­grän­sat bygg­lov slip­per man en lång pro­cess ge­nom det po­li­tis­ka ma­ski­ne­ri­et, ef­tersom ett till­fäl­ligt lov kan ges även om mar­ken är plan­lagd för ex­em­pel­vis kon­tor.

Tids­be­grän­sa­de bygg­lov bru­kar va­ra på fem el­ler tio år ”med möj­lig­het till för­läng­ning i upp till 15 år”. Nu bör­jar allt­så fle­ra frisko­lor i Väs­te­rort att när­ma sig grän­sen, vil­ket vi rap­por­te­rat om i fle­ra ar­tik­lar un­der vin­tern. Dess­utom har för­ut­sätt­ning­ar­na för hur man ska be­dö­ma lo­ven för­änd­rats, ef­ter fle­ra do­mar som skärpt kra­ven.

– Ti­di­ga­re räck­te det att bygg­na­den ha­de ”till­fäl­lig ka­rak­tär”, nu krävs att man kan vi­sa ett kon­kret till­fäl­ligt be­hov samt en av­veck­lings­plan, sä­ger Ka­ta­ri­na Haglund.

Att un­der någ­ra år be­hö­va en lo­kal medans man till ex­em­pel re­no­ve­rar sin van­li­ga skola är allt­så okej, men att star­ta och dri­va en skola räk­nas in­te som ett till­fäl­ligt be­hov.

In­te be­red­da

På sta­dens ut­bild­ning­för­valt­ning blev man varse om pro­ble­met först ef­ter vå­ra ar­tik­lar un­der vin­tern.

– Vi blev li­te tag­na på säng­en när ni bör­ja­de ro­ta i det här och vår fas­tig­het­sen­het tit­tar nu sär­skilt på det­ta, sä­ger Sö­ren Bern­hard­tz, an­sva­rig för frisko­lor.

Brå­dis att hit­ta lo­ka­ler

Det är två Spång­asko­lor, Fram­stegs­sko­lan och Be­ta school, som har mest bråt­tom att hit­ta nya lo­ka­ler – ef­tersom de­ras bygg­lov går ut re­dan i som­mar (läs mer ne­dan).

Skul­le det vi­sa sig att de in­te kan lö­sa lokal­frå­gan kom­mer sta­den att be­hö­va hit­ta plat­ser till Stock­holmse­le­ver­na i kom­mu­na­la sko­lor. Det finns det ka­pa­ci­tet för, en­ligt Sö­ren Bern­hard­tz.

– Det är tur i otu­ren att det gäl­ler sko­lor i Jär­va­om­rå­det där det är gle­sa­re i klas­ser­na än på and­ra håll. De här frisko­lor­na är in­te så sto­ra hel­ler, det gäl­ler ett par hund­ra barn, sä­ger han.

Ser ni lik­nan­de pro­blem på and­ra håll i stan?

– Nej. Men det är först nu vi fått ögo­nen på pro­ble­met.

Ska man allt­så som för­äl­der be­hö­va kol­la upp bygg­lov när man väl­jer skola?

– Vi får in­ner­ligt hop­pas att det in­te blir så. Men det är upp till sko­lor­na att ha sten­koll på det­ta och in­for­me­ra för­äld­rar och ele­ver om sin si­tu­a­tion, det är ing­et sta­den gör, sä­ger Sö­ren Bern­hard­tz.

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

OVISST. Thea pri­va­ta grund­sko­la flyt­ta­de i fjol från Kungsholmen till Bromma. Nu har sko­lan ett femå­rigt bygg­lov, men hu­vud­man­nen hop­pas få ige­nom en planänd­ring in­nan dess, så att det blir möj­ligt att sö­ka per­ma­nent bygg­lov här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.