De här par­ti­er­na var bäst i de­bat­ten

Ru­ti­ne­ra­de el­ler kun­ni­ga om Bromma. Det ver­kar ha va­rit ett vin­nan­de kon­cept när publi­ken fick rös­ta om vil­ka par­ti­er som gav tyd­li­gas­te sva­ren un­der po­li­ti­ker­de­bat­ten som an­ord­na­des i Bromma för två vec­kor se­dan.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - El­li­nor Prawitz 073-600 69 31 el­li­nor.prawitz@di­rekt­press.se

Ce­ci­lia Ober­mül­ler ( MP) gav ra­kast och tyd­li­gast be­sked un­der po­li­ti­ker­de­bat­ten i Bromma gym­na­si­um som Väs­ter­leds träd­gårds­stads­för­e­ning an­ord­na­de. Det vi­sar en enkät som publi­ken sva­ra­de på ef­ter de­bat­tens av­slu­tan­de.

– Det var kul. Jag är ju en sån per­son som bru­kar sä­ga som jag tyc­ker även om det kanske in­te är be­kvämt all­tid. Dess­utom är jag väl kanske den som kan det här med bygg­na­tion och Bromma bäst, ef­tersom jag är ord­fö­ran­de i Bromma stads­dels­nämnd och har sut­tit länge i stads­bygg­nads­nämn­den. Så det gav mig na­tur­ligt­vis en viss för­del, sä­ger Ce­ci­lia Ober­mül­ler.

Tätt ef­ter Mil­jö­par­ti­et på tyd­lig­hets­ska­lan kom Li­be­ra­ler­na som re­pre­sen­te­ra­des av Han­na Wistrand, ord­fö­ran­de för Li­be­ra­ler­na i Bromma.

– Ja det var ju trev­ligt. En sak som jag hop­pas, el­ler tror, är att Li­be­ra­ler­na lo­kalt, sär­skilt i Bromma, har vi­sat att vi tyc­ker att det här med sam­hälls­byg­gan­det är jät­te­vik­tigt: hur vi ska byg­ga och sam­ti­digt be­va­ra, sä­ger Han­na Wistrand och fort­sät­ter:

– Det jag tyc­ker är li­te synd är att det fanns and­ra par­ti­er som sak­na­de vi­sio­ner. Jag kläm­de fram någ­ra men an­nars var det in­te så myc­ket vi­sio­ner som dis­ku­te­ra­des. Jag tror att man mås­te tän­ka fram­åt.

”Svårt att häv­da sig”

Av de 160 per­so­ner­na som fick en­kä­ten var det 100 som val­de att sva­ra. Re­sul­ta­tet är där­med in­te sta­tis­tiskt sä­ker­ställt, ut­an sna­ra­re en fing­er­vis­ning.

– Det är kanske ing­et ve- ten­skap­ligt un­der­lag, men det sä­ger än­då nån­ting tyc­ker jag, sä­ger Christi­an Rei­mers, ord­fö­ran­de i Väs­ter­leds träd­gårds­stads­för­e­ning, och fort­sät­ter.

– När man re­flek­te­rar ef­teråt så ser man att de po­li­ti­ker som stack ut var an­ting­en så­na som var mer ru­ti­ne­ra­de än and­ra el­ler som kun­de mer om Bromma än de and­ra. De and­ra ha­de li­te svårt att häv­da sig, tyc­ker jag, och det be­kräf­tas ock­så av den här lil­la sta­tisti­ken.

Du som mis­sa­de de­bat­ten kan hål­la tum­mar­na för att få en ny chans – en­ligt träd­gårds­stads­för­e­ning­en har man nu fått blo­dad tand och vill an­ord­na fler så­da­na ar­range­mang.

De po­li­ti­ker som stack ut var an­ting­en så­na som var mer ru­ti­ne­ra­de än and­ra el­ler som kun­de mer om Bromma.

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

RAKA PUCKAR. Mil­jö­par­ti­et och Li­be­ra­ler­na le­ve­re­ra­de ra­kast svar un­der po­li­ti­ker­de­bat­ten för två vec­kor se­dan, en­ligt en publi­ken­kät.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.