Al­vik basket vill få fler tjejer att spe­la

Är du tjej mel­lan 15 och 16 år och su­gen på att tes­ta basket men opepp på att va­ra en­da ny­bör­ja­ren i la­get? Inga pro­blem: nu star­tar Al­vik basket ny­bör­jar­lag för ton­årstje­jer.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - El­li­nor Prawitz

Att bör­ja i en helt ny sport när man är i ton­å­ren kan kän­nas mo­tigt. Kanske är det job­bigt att va­ra en­da ny­bör­ja­ren i ett lag där al­la and­ra känns som proffs, el­ler så går det in­te ens att hit­ta lag som tar emot ny­bör­ja­re när man är runt 15 år.

Det tyc­ker Christi­na Gart­zell Rag­nars­son och Jo­han­na Fred­man, bå­da trä­na­re i Al­vik basket, är trist. De mär­ker sam­ti­digt att Al­vik basket, som många and­ra id­rotts­klub­bar, tap­par tjejer i ton­å­ren. Med hjälp av klub­ben kör de nu igång ett bas­ket­lag för tjejer föd­da 2002 och 2003 som vill tes­ta på att spe­la basket för förs­ta gång­en.

– Det hand­lar mer om att svet­tas, trä­na och skrat­ta. Det ska in­te va­ra nå­gon pre­sta­tion el­ler tvång, sä­ger Christi­na Gart­zell Rag­nars­son.

Var­för ska man spe­la lagsport, kan man in­te ba­ra gå på gym?

– Ab­so­lut kan man gö­ra det, men att gö­ra nå­got till- sam­mans är ju så myc­ket ro­li­ga­re.

Trä­nings­pas­sen hålls på mån­da­gar kloc­kan 19 i Smed­slätts­sko­lans id­rotts­hall med start mån­dag 9 april. Pas­sen vän­der sig bå­de till tjejer som hål­lit på med id­rott ti­di­ga­re och de som in­te gjort det – hu­vud­sa­ken är att man är helt ny på basket.

Den som ba­ra vill tes­ta men in­te bin­da upp sig på nå­got be­hö­ver in­te oroa sig.

– Kom och drop­pa in, man be­hö­ver in­te gö­ra nå­gon for­mell an­mä­lan, sä­ger Christi­na Gart­zell Rag­nars­son.

FOTO: LINDA GREN

NYSTART. Att bör­ja i en ny sport när man är i ton­å­ren kan kän­nas svårt. Nu star­tar Al­vik basket ett ny­bör­jar­lag för ton­årstje­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.