Pre­miär för kul­tur­natt

Den 21 april an­ord­nas Kul­tur­natt för förs­ta gång­en i Väl­ling­by. He­la kväl­len lång bjuds det på sång, dans, po­e­si och konst på fle­ra stäl­len runt om i om­rå­det – helt gra­tis.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Eve­li­na Hertz

En gång om året vi­sar kul­tur­li­vet i Stock­holm upp sig un­der ge­men­sam flagg när Kul­tur­natt Stock­holm går av sta­peln. I år ska Väl­ling­by va­ra med för förs­ta gång­en med ett fullspäc­kat sche­ma.

– Ti­di­ga­re har det va­rit så att ing­en har job­bat för att fler ska va­ra med på Kul­tur­natt ut­an det har fått spri­da sig i sin egen takt. Men i år fick vi fick en li­ten på­min­nel­se och då nap­pa­de Trap­pan, Stads­tea­tern, Kul­tur­sko­lan och kyr­kor­na di­rekt, så det är jät­te­ro­ligt, sä­ger An­na Magn­fors, kul­tur­sek­re­te­ra­re i Häs­sel­by-Väl­ling­by.

Kväl­len på­går mel­lan kloc­kan 18 och 24 och allt är gra­tis för be­sö­kar­na. Tan­ken är att man ska kun­na pro­me­ne­ra runt och ta del av vad som finns att gö­ra om man är su­gen på kul­tur i stads­de­len.

– Det finns så fan­tas­tisk myc­ket kul­tur i Väl­ling­by och tan­ken med Kul­tur­natt är att man ska få ta del av kul­tu­rel­la upp­le­vel­ser på li­te and­ra ti­der än van­ligt. Mel­lan kloc­kan 17 och 21 finns vi från stads­de­len på plats i ett tält på tor­get och de­lar ut pro­gram och bju­der på kaf­fe, sä­ger An­na Magn­fors.

Kul­tur­nat­ten i Väl­ling­by cent­rum är ett sam­ar­be­te mel­lan stads­dels­för­valt­ning­en, Kul­tur­sko­lan Väl­ling­by, Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern Väl­ling­by, Väl­ling­by kul­tur och med­bor­gar­hus­för­e­ning, S:t To­mas kyr­ka, Väs­te­rorts­kyr­kan och Väl­ling­by cent­rum. Mer in­fo om ti­der och ak­ti­vi­te­ter finns på Fa­ce­book-even­tet ”Kul­tur­natt 21 april”.

FOTO: MATILDA RAHM/KUL­TUR­HU­SET STADS­TEA­TERN VÄL­LING­BY

MAS­SA KUL­TUR. På Kul­tur­natt bjuds det bland an­nat mu­sik, sal­sa och fö­re­ställ­ning­en In­te din ba­by, av och med Selu­ah Al­saa­ti (vänst­ra bil­den).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.