En gri­pen ef­ter över­falls­våld­täkt

En man har gri­pits, på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för en över­falls­våld­täkt på en kvin­na i Ulvsun­da för­ra vec­kan.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou Cla­rence Fren­ker

Vid 17-ti­den på lång­fre­da­gen blev en kvin­na i Ulvsun­da in­du­stri­om­rå­de ut­satt för en över­falls­våld­täkt av en okänd man när hon var på väg hem från sitt ar­be­te.

En­ligt SVT Stock­holm ska kvin­nan ha ta­lat i te­le­fon med en per­son vid hän­del­sen, som lar­ma­de poil­sen un­der ti­den.

I tis­dags med­de­la­de po­li­sen att man ha­de gri­pit en miss­tänkt man. Man­nen är nu an­hål­len och miss­tänkt på san­no­li­ka skäl, allt­så den hög­re miss­tan­ke­gra­den.

– Jag vill in­te gå in på var han greps el­ler var­för vi miss­tän­ker ho­nom, ut­red­ning­en är in­ne i ett väl­digt ti­digt ske­de, sä­ger åkla­ga­re To­mas Matts­son.

Yt­ter­li­ga­re en våld­täkt

Se­nast fre­dag den 6 april, ef­ter att den här tid­ning­en gick i tryck, skul­le åkla­ga­ren ha be­stämt om man­nen be­gärs häk­tad el­ler in­te.

Yt­ter­li­ga­re en våld­täkt i Stock­holm ut­reds ef­ter en an­mä­lan som kom in un­der påsk­hel­gen.

Det gäl­ler en an­mä­lan om våld­täkt i ett skogs­om­rå­de vid Stockholms uni­ver­si­tet på påsk­da­gen. En­ligt po­li­sen har gär­nings­man­nen tro­ligt­vis följt ef­ter kvin­nan.

När den här tid­ning­en gick i tryck ha­de ing­en miss­tänkt gri­pits där.

FOTO: EL­LI­NOR PRAWITZ

AN­HÅL­LEN. En man är gri­pen miss­tänkt för en över­falls­våld­täkt i Ulvsun­da. På bild: Nor­ra Ulvsun­das tvär­ba­nesta­tion. Det är dock in­te klart ex­akt var våld­täk­ten ska ha skett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.