Tes­ta el­cy­kel i nytt Stock­holms­pro­jekt

Bromma Tidning - - BROMMA -

Du som är su­gen på att bör­ja cy­kel­pend­la men li­te osä­ker på om det är din grej kan nu an­mä­la dig till Stock­holm stads el­cy­kel­pro­jekt. 10 per­so­ner som nor­malt sett tar bi­len till job­bet ska un­der en må­nads tid få en el­cy­kel att by­ta ut bi­len mot.

Det he­la är ett led i sta­dens sats­ning att få fler att cy­kel­pend­la. År 2030 är vi­sio­nen att 15 pro­cent av al­la re­sor i rus­nings­tra­fik ska ske med cy­kel.

Den som blir ut­ta­gen går med på att cyk­la minst två mil, minst tre gång­er i vec­kan, och re­gi­stre­ra si­na sträc­kor di­gi­talt. I det he­la in­går ock­så ett krav på att bä­ra cy­kel­hjälm un­der re­sor­na. An­mä­lan görs se­nast den 15 april, mer in­for­ma­tion finns på sta­dens hem­si­da.

FOTO: MIKAEL AN­DERS­SON

KLIMATSMART. Nu finns chan­sen att bli en av al­la cy­kel­pend­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.