Så pla­ne­rar Väs­te­rorts sko­lor­na att lö­sa lo­kalkri­sen

Lo­kal­brist och flyt­tar till and­ra stads­de­lar är verk­lig­het för fle­ra frisko­lor i Väs­te­rort. Men det går lö­sa, me­nar sko­lor vi pra­tat med. En som ny­li­gen tog sig ige­nom ett flytt­lass är Thea pri­va­ta grund­sko­la i Bromma – och då följ­de näs­tan al­la ele­ver me

Bromma Tidning - - BROMMA - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

Att hit­ta nya lo­ka­ler för skol­verk­sam­het när man står in­för en flytt är ing­et man lö­ser i en hand­vänd­ning i den här stan. När kon­trak­tet sa­des upp för Thea pri­va­ta grund­sko­la, som fram till i fjol låg på Kungsholmen, gick flytt­las­set till Ulvsun­da i Bromma.

Här fick sko­lan ett tids­be­grän­sat bygg­lov fram till 2022, trots nya, hårdare reg­ler.

– An­led­ning­en är att vi kom­mer ha möj­lig­het att ta emot ele­ver­na på vår and­ra skola på Sö­der­malm, som nu byggs ut, ef­ter att bygg­lo­vet har gått ut. Vi kun­de allt­så vi­sa ett till­fäl­ligt be­hov, sä­ger An­ne Lind­blad, hu­vud­man för Thea pri­va­ta.

Trots ny res­väg följ­de 146 av 148 ele­ver med. Kanske spe­lar det in att sko­lan en­dast har års­kur­ser­na 6-9 och ele­ver­na allt­så in­te be­hö­ver häm­tas och läm­nas av för­äld­rar. Kul­len som bör­jar till hös­ten kom­mer in­te att hin­na gå ut ni­an in­nan bygg­lo­vet går ut – men An­ne Lind­blad hop­pas slip­pa flyt­ta igen.

– De som går i Bromma vill ju stan­na där. Vi har in­lett en di­a­log med fas­tig­hets­ä­ga­ren om att an­sö­ka om planänd­ring för fas­tig­he­ten så att vi sen kan sö­ka per­ma­nent bygg­lov, så det hop­pas vi på, sä­ger An­ne Lind­blad.

Fram­stegs­sko­lan och Be­ta school i Spånga sit­ter bäg­ge på bygg­lov som går ut re­dan i som­mar. An­sva­ri­ga på bå­da sko­lor­na sa i ja­nu­a­ri till Stock­hol­mdi­rekt att de be­fann sig i pro­ces­ser för nya lo­ka­ler. Då var än­nu ing­et klart men nu sä­ger an­sva­ri­ga på Be­ta school att de är på god väg.

– Vi har hit­tat en lo­kal i en grann­kom­mun och fått god­känt av Skol­in­spek­tio­nen. Nu sö­ker vi ett till­fäl­ligt bygg­lov och lig­ger i för­hand­ling med fas­tig­hets­ä­ga­ren om vill­ko­ren, sä­ger Ro­ger Da­ni­els­son, kon­sult på Be­ta school.

Likt Thea pri­va­ta hop­pas även de på att så små­ning­om in­le­da en plan­pro­cess och sö­ka per­ma­nent bygg­lov på en ny adress. Men en förs­ta flytt räk­nar sko­lan med att gö­ra nu i höst.

– Vi har in­for­me­rat al­la vå­ra ele­ver och för­äld­rar. De är po­si­ti­va så vi tror in­te vi kom­mer tap­pa ele­ver i och med flyt­ten, sä­ger Ro­ger Da­ni­els­son.

TILL­FÄL­LIGT. Be­ta school i Spånga kom­mer snart be­hö­va flyt­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.