Tids­be­grän­sa­de bygg­lov

Bromma Tidning - - BROMMA -

To­talt finns 16 frisko­lor i Bromma, Spånga-Tens­ta och Häs­sel­by-Väl­ling­by. Fem av dem sit­ter på tids­be­grän­sa­de bygg­lov:

Di­a­log­sko­lan i Spånga (F–9): Bygg­lo­vet gick ut i ok­to­ber 2014. Har an­sökt om för­läng­ning och har även an­sökt om en änd­ring i de­talj­pla­nen för att tillå­ta skol­verk­sam­het i lo­ka­ler­na.

Fram­stegs­sko­lan (F–9): Bygg­lo­vet går ut som­ma­ren 2018. Har sökt an­sökt om för­längt bygg­lov fram till 2020, men be­slut är in­te fat­tat än.

Be­ta school (F–9): Bygg­lo­vet går ut som­ma­ren 2018. Har an­sökt om för­längt bygg­lov fram till 2020, men för­hand­lar en­ligt egen upp­gift om nya lo­ka­ler i en grann­kom­mun.

Pro­fil­sko­lan i Spånga (6–9): Fick ny­li­gen av­slag på en för­läng­ning av ett av si­na tre tids­be­grän­sa­de bygg­lov. Kan be­hö­va flyt­ta re­dan till näs­ta läsår. Pla­ne­rar att över­kla­ga be­slu­tet.

Thea pri­va­ta i Bromma (6–9): Flyt­ta­de till Ulvsun­da från Kungsholmen i fjol, sit­ter på tids­be­grän­sat bygg­lov. Sko­lan vill stan­na i Bromma och vill an­sö­ka om planänd­ring.

Kun­skaps­sko­lan i Spånga (4–9): Star­ta­de på till­fäl­ligt bygg­lov. En änd­ring i de­talj­pla­nen gick ige­nom 2015, sen dess är mar­ken plan­lagd för skola. Ett per­ma­nent bygg­lov ska nu prö­vas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.