In­brotts­tju­var greps i Häs­sel­by vil­las­tad

Bromma Tidning - - BROMMA -

I sön­dags grep po­li­sen två män, miss­tänk­ta för ett in­brott och ett in­brotts­för­sök i Häs­sel­by vil­las­tad.

I ons­dags häk­ta­des män­nen av Sol­na tings­rätt, då po­li­sen miss­tän­ker att det rör sig om or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het. Bå­da män­nen är med­bor­ga­re i ett ös­teu­ro­pe­isk land.

– De är in­te svens­ka med­bor­ga­re och flyktris­ken är ett skäl till att de be­gärts häk­ta­de, sä­ger Alex Fri­gren, hand­läg­ga­re på Väl­ling­by­po­li­sen.

Kom­mer ni att tit­ta på om de kan kopp­las till and­ra in­brott som be­gåtts i om­rå­det?

– De­fi­ni­tivt, det är det vi hop­pas på att vi ska kun­na gö­ra. Vi har säk­rat vis­sa spår som vi kom­mer mat­cha mot spår som vi har hit­tat på and­ra plat­ser, främst i när­om­rå­det.

FOTO: LOKALPOLISEN VÄL­LING­BY

GRIPS. Här grips män­nen av po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.