Tre per­son­rån i Väl­ling­by på en vec­ka

Bromma Tidning - - BROMMA -

I tis­dags ut­sat­tes en per­son för ett rån av tre gär­nings­män i när­he­ten av Väl­ling­by cent­rum. Det var det tred­je rå­net i om­rå­det inom lop­pet av en vec­ka, de and­ra sked­de den 28 och 29 mars. Rå­nen ut­reds i nu­lä­get se­pa­rat men en­ligt Niklas Stefans­son, grupp­chef på Väl­ling­by­po­li­sen, ute­slu­ter man in­te att det kan fin­nas ett sam­band.

– Samt­li­ga rån har skett sen kvälls­tid, mel­lan kloc­kan 21 och mid­natt. Gär­nings­män­nen har va­rit tre till an­ta­let men i öv­rigt stäm­mer in­te sig­na­le­men­tet rik­tigt över­ens så jag kan in­te se sam­ban­det rakt av, sä­ger Niklas Stefans­son.

Al­la rån har va­rit full­bor­da­de men Niklas Stefans­son vill in­te kom­men­te­ra vad gär­nings­män­nen har fått med sig el­ler om de har an­vänt nå­got form av till­hyg­ge vid rå­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.