SD:s nya drag: Be­va­ra hus

I höst vill Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na vi­sa att de är mer än ett en­frå­ge­par­ti – och går till val på att be­va­ra riv­nings­ho­ta­de kul­turmil­jö­er. I Stockholms be­varar­grup­per finns tu­sen­tals po­ten­ti­el­la väl­ja­re som kän­ner sig svik­na. Men är de vil­li­ga att läg­ga en rös

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Pa­trik Wirén

”Bygg på an­nan plats!” ”Sälj in­te ut vårt kul­tur­arv!”

I bygg­boo­mens Stock­holm har vad som när­mast kan lik­nas vid en ny folk­rö­rel­se växt fram. Ak­tions­grup­per och nät­verk sam­lar tu­sen­tals män­ni­skor som med hög­ljud­da pro­tes­ter och om­fat­tan­de namn­lis­tor gör sitt bäs­ta för att stop­pa pla­ne­ra­de riv­ning­ar.

Be­va­ra Slus­sen, Var rädd om Pålsun­det, Räd­da Asto­ria och Be­va­ra Blai­se­hol­men är någ­ra av de mest om­skriv­na ex­emp­len.

I samt­li­ga fall har Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na stått si­da vid si­da med de­mon­stran­ter­na. Det in­vand­rar­kri­tis­ka par­ti­et har ti­di­ga­re be­skri­vits som ett en­frå­ge­par­ti, men bör­jar nu allt­mer pro­fi­le­ra sig som sta­dens be­va­rar­par­ti. Mar­tin West­mont (SD) vill dock in­te kal­la det för en med­ve­ten stra­te­gi.

– Vi blir of­ta be­skyll­da för att gö­ra po­pu­lis­tis­ka ut­spel, men vi har en tyd­lig röd tråd i vår kul­tur- och stads­bygg­nads­po­li­tik. Vi vill be­va­ra om­rå­den och bygg­na­der som har ett kul­tur­hi­sto­riskt vär­de, sä­ger han när vi ses på Sö­der Mä­lar­strand in­till just om­de­bat­te­ra­de Pålsun­det.

”Folk är för­ban­na­de”

I va­let 2014 fick Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na 5,2 pro­cent av rös­ter­na i Stockholms stad och par­ti­ets möj­lig­he­ter att på­ver­ka po­li­ti­ken har va­rit myc­ket be­grän­sad. Björn Tar­ras- Wahl­berg, ord­fö­ran­de för stads­mil­jö­för­e­ning­en ”Bla­si­e­hol­mens vän­ner”, tror dock att SD kan vin­na en hel del rös­ter från väl­ja­re som an­ser att Mo­de­ra­ter­na svi­kit i frå­gan om No­bel Cen­ter.

– Mo­de­ra­ter­na och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har in­bju­dits till al­la vå­ra sto­ra mö­ten men kon­se­kvent ute­bli­vit. Hur de­mo­kra­tiskt är det? Själv­klart ökar SD när des­sa par­ti­er som rös­tat ige­nom No­bel­byg­get in­te ens stäl­ler upp, sä­ger han.

– Folk är för­ban­na­de på be­tong­par­ti­er­na och vill ha ett al­ter­na­tiv. Jag är sä­ker på att Mo­de­ra­ter­na för­lo­rar tu­sen­tals rös­ter till SD och även till L om Mo­de­ra­ter­na in­te drar till­ba­ka sitt stöd.

Det finns ingen­ting som ty­der på att SD:s na­tio­na­lis­tis­ka män­ni­sko­syn skul­le ha nå­got stör­re stöd i be­varar­grup­per­na.

Men den på­gåen­de nor­ma­li­se­ring­en av par­ti­ets in­vand­rings­po­li­tik, i kom­bi­na­tion med en käns­la av att and­ra par­ti­er svi­ker, öpp­nar för en möj­lig­het att ploc­ka rös­ter. Lars Johansson från ak­tions­grup­pen ”Var rädd om Pålsun­det”, som sam­lat in drygt 26 000 nam­nun­der­skrif­ter, be­kräf­tar bil­den.

– Den på­fal­lan­de käns­lan är att de eta­ble­ra­de par­ti­er­na i dis­kus­sio­nen om Pålsun­det läm­nat spel­pla­nen öp­pen för SD, sä­ger han och tilläg­ger att man mås­te er­kän­na par­ti­ets för­må­ga att iden­ti­fi­e­ra den po­li­tis­ka ner­ven.

– Sam­ti­digt de­lar jag in­te SD:s kul­tur­syn och kan se tec­ken på okun­skap och na­i­vi­tet när man i oli­ka sam­man­hang nu bör­jar mö­ta na­tio­nal­ro­man­tis­ka ar­gu­ment i re­so­ne­mang om stads­mil­jö­er och ar­ki­tek­tur.

Fick stöd av SD

Sve­ket från öv­ri­ga par­ti­er åter­kom­mer of­ta i sam­tal med be­varar­grup­per­na.

Eli­sa­bet De­lang är ord­fö­ran­de i Stock­holmspar­ti­et som ti­di­ga­re bland an­nat haft en be­ty­dan­de roll i mot­stån­det mot riv­ning­en av Slus­sen. Hon för­vän­ta­de sig att Mil­jö­par­ti­et skul­le ta över de­ras hjär­te­frå­gor när Stock­holmspar­ti­et in­te läng­re fick man­dat i Stads­hu­set, men en­ligt hen­ne val­de Mil­jö­par­ti­et att ”säl­ja sig till mak­ten” när de gjor­de en helom­vänd­ning.

I stäl­let blev det Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na som stöt­ta­de Be­va­ra Slus­sen­rö­rel­sen.

Eli­sa­bet De­lang ogil­lar dock starkt jäm­fö­rel­sen mel­lan SP och SD och tyc­ker det vo­re kons­tigt om män­ni­skor ”rös­ta­de på ett par­ti med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas män­ni­sko­syn för en bygg­nads skull.”

– Jag tän­ker än­då att folk vill de­la grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar med par­ti­et de rös­tar på. Men det är smart och be­räk­nan­de av SD att gö­ra det­ta, sä­ger hon.

Tas emot med öpp­na ar­mar

Oav­sett åsikt om par­ti­ets na­tio­na­lis­tis­ka män­ni­sko­syn har Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na lyc­kats po­si­tio­ne­ra sig som ett kon­se­kvent al­ter­na­tiv till eta­blis­se­mang­et.

Mar­tin West­mont (SD) sä­ger vis­ser­li­gen att de gär­na skul­le se ett sam­ar­be­te med M och KD för att få ige­nom sin po­li­tik men lå­ter än­då nöjd när han kon­sta­te­rar att de of­ta är det en­da op­po­si­tions­par­ti­et. Och i be­varar­grup­per­na sä­ger de sig tas emot med öpp­na ar­mar.

– Vi har fått ett väl­digt bra be­mö­tan­de. Dess­utom vet vi att vi har ett stort stöd från stock­hol­ma­re som in­te hål­ler med om det som sker i de­ras stad just nu, sä­ger han.

Jag tän­ker än­då att folk vill de­la grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar med par­ti­et de rös­tar på.

FOTO: ANDRE­AS JENNISCHE FOTO: LINDA GREN

EN­GA­GE­RAD. Mar­tin West­mont (SD) bod­de ti­di­ga­re i Hornstull och pro­me­ne­ra­de då of­ta längs båt­ham­nen vid Pålsun­det. DEMONSTRATION. Be­va­ra Slus­sen de­mon­stre­rar mot riv­ning­en av Ko­lings­borg i ok­to­ber 2015. BEVARARE. De­mon­stran­ter mot No­bel Cen­ter i april...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.