Omstrid­da pro­jekt

Bromma Tidning - - STOCKHOLM -

No­bel Cen­ter. Nytt stort cen­ter för pub­li­ka No­bel­verk­sam­he­ter som mött mas­si­va pro­tes­ter. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Cen­ter­par­ti­et och Mo­de­ra­ter­na lyc­ka­des dock vå­ren 2016 klub­ba ige­nom pla­ner­na att byg­ga på Bla­si­e­hol­men.

Slus­sen. Om­bygg­na­den av Slus­sen har länge va­rit fö­re­mål för he­ta de­bat­ter och hög­ljud­da de­mon­stra­tio­ner. Men i va­let 2014 var Stock­holmspar­ti­et och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na en­sam­ma om att gå till val på att stop­pa Nya Slus­sen.

Asto­ri­a­hu­set. Hu­set på Ny­bro­ga­tan ska del­vis åter­stäl­las och byg­gas om till bo­stä­der och fy­geln som vet­ter mot grän­den/ So­fi Al­mqvists Plats ho­tas av riv­ning. För­u­tom SD har även Li­be­ra­ler­na och Mo­de­ra­ter­na mot­satt sig riv­nings­pla­ner­na.

Pålsun­det. Små­båts­ham­nen in­till Sö­der Mä­lar­strand be­hö­ver ri­vas på grund av ras­ris­ken. Samt­li­ga par­ti­er i Stads­hu­set ser riv­ning­en som nöd­vän­dig och stäl­ler sig bakom be­slu­tet, för­u­tom Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na som vill se en an­nan lös­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.